Rada Powiatu Wschowskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu – Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. – Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich spośród osób stale zamieszkujących na terenie Powiatu. – W skład (…)

Uchwały Rady Powiatu

Uchwały Rady Powiatu dostępne pod linkiem http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/akty/20/typ/ (…)

Zadania Rady Powiatu

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy: 1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, 2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego, 3) powołanie i odwołanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i (…)