Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Geolog Powiatowy

Print Friendly, PDF & Email

Geolog Powiatowy Robert Gelmuda tel.  65 54017 79

Geolog Powiatowy wykonuje zadania należące do kompetencji starosty w zakresie prawa geologicznego i górniczego, a w szczególności:

 • wykonywanie nadzoru nad sporządzaniem dokumentacji geologicznych złóż kopalin
  i dokumentacji hydrologicznych i geologiczno-inżynierskich;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin pospolitych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem terenów i obszarów górniczych dla złóż kopalin pospolitych na obszarze do 2 ha;
 • wykonywanie kontroli opłat eksploatacyjnych naliczanych i wnoszonych przez przedsiębiorców prowadzących eksploatację kopalin;
 • prowadzenie spraw związanych z ustalaniem w drodze decyzji opłaty eksploatacyjnej, prowadzącemu działalność polegającą na wydobywaniu kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na zmianę kryteriów bilansowości zasobów kopalin pospolitych ze złóż na powierzchni nie przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3;
 • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji;
 • przygotowywanie projektów decyzji stwierdzających wygaśnięcie koncesji oraz decyzji o cofnięciu koncesji;
 • wprowadzanie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wydanych koncesji na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • wykonywanie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych -przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji;
 • gromadzenie i udostępnianie informacji geologicznej;
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do udokumentowanych złóż i kopalin i wód podziemnych;
 • archiwizowanie danych geologicznych;
 • wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/10/

Geolog Powiatowy przy znakowaniu spraw używa symbolu GE

Translate »