Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnik Wydziału, Obronność i zarządzanie kryzysowe – Andrzej Andrusiak 

Przemysław Gliński – pok. 301, tel. 65 540 57 46

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy między innymi:

1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

2) działania ochronne w zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom życia ludności i mienia (powodzie, rozległe pożary i inne klęski żywiołowe),

3) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

4) koordynowanie akcjami społecznymi w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie powiatu,

5) planowanie i realizacja zadań obronnych w powiecie,

6) organizacja i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,

7) organizacja punktu kontaktowego HNS na terenie powiatu,

8) realizacja zadań w zakresie kontaktów i współpracy ze służbami, strażami oraz administracją zespoloną i niezespoloną na terenie powiatu,

9) działalność organizacyjna nadzoru i kontroli spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym, ochroną ludności i sprawami obronnymi w gminach i innych jednostkach organizacyjnych,

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego pełni funkcję:

-Pełnomocnika Starosty ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

-Pełnomocnika Starosty ds. ochrony informacji niejawnych.

Pełnomocnik Starosty ds. ochrony informacji niejawnych kieruje wyodrębnioną wyspecjalizowaną komórką organizacyjną do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną dalej pionem ochrony, do której zadań należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej
i nadzorowanie jego realizacji,

6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu ZK

 

Translate »