Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnik, Fundusze Zewnętrzne – Iwona Blask

tel. 65 540 17 96, e-mail: fundusze@powiat.wschowa.com.pl

pok. 212


Zamówienia publiczne
– Natalia Przygoda-Królak

tel. 65 540 17 96, e-mail: zamowienia@powiat.wschowa.com.pl

pok. 212 

 

Zamówienia publiczne (Pomoc administracyjna) – Sandra Milnikel

tel. 65 540 17 97, e-mail: zapytania@powiat.wschowa.com.pl  

pok. 201

 

Inwestycje – Sławomir Maszkowski

tel. 65 540 17 97, e-mail: inwestycje@powiat.wschowa.com.pl

pok. 201

 

Promocja i Rozwój (Pomoc administracyjna) – Katarzyna Preisner

tel. 65 540 17 97, e-mail: promocja@powiat.wschowa.com.pl

pok. 201

 

Do podstawowych zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju należy między innymi:

1)    w zakresie spraw związanych z prowadzeniem inwestycji:

1) koordynacja i nadzór nad planowaniem, przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji oraz remontów powiatowych,

2) ustalenie zakresu rzeczowego i opracowań projektowych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych powiatu,

3) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie zgłoszeń potrzeb inwestycyjnych i remontowych  jednostek organizacyjnych powiatu,

4) uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji i remontów powiatowych,

5) udział w radach technicznych w trakcie opracowywania dokumentacji oraz ocena kompletności i poprawności dokumentacji i uzgodnień,

6) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, naradach budowy, odbiorach częściowych, końcowych, przekazywaniu inwestycji do użytkowania, przeglądach gwarancyjnych,

7) współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim nad realizacją inwestycji,

8) współpraca z projektantami i wykonawcami inwestycji oraz remontów powiatowych,

9) monitoring przestrzegania harmonogramów realizacji inwestycji i remontów oraz egzekwowanie terminowego ich wykonania.

 

 2) w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi:

1) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych  dotyczących robót budowlanych, usług, dostaw zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz aktach wykonawczych, 

2) przygotowanie ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia oraz zamieszczanie ogłoszeń zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

3) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, załączników, formularzy i wzorów umów,

4) sporządzanie zawiadomień, informacji, wezwań, wyjaśnień oraz prowadzenie korespondencji z wykonawcami w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

5) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówienia publicznego,

6) zapewnienie publikacji informacji na stronie zamawiającego,

7) przygotowanie umów na realizację inwestycji z zakresu robót budowlanych, usług

i dostaw,

8) udział w pracach Komisji Przetargowej,

9) sporządzanie planu zamówień publicznych,

10) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie z wnioskiem do Wydziału Finansowego,

11) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

12) udzielanie zamówień publicznych w zakresie przewidzianym przez Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tyś. zł.,

13) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych zamówień publicznych.

 

3) w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych:

1) analiza planowanych przedsięwzięć pod kątem możliwości pozyskania środków

z funduszy zewnętrznych,

2) wyszukiwanie źródeł dofinansowania z dostępnych funduszy zewnętrznych na realizację planowanych przedsięwzięć,

3) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów oraz dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosków aplikacyjnych,

4) koordynowanie i monitorowanie realizacji  projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych,

5) rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym sporządzanie wniosków o płatność,

6) prowadzenie monitoringu projektów zgodnie z zasadami poszczególnych programów,

7) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów,

8) udział w kontrolach projektów,

9) współpraca i utrzymanie bieżących kontaktów z instytucjami udzielającymi dofinansowania i dotacje, 

10) współpraca z pozostałymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w szczególności ustalenie zakresu projektów oraz  przygotowania dokumentów niezbędnych do aplikowania o fundusze zewnętrzne,

11) współpraca z innymi samorządami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

 

4) w zakresie promocji i rozwoju:

1) promocja i tworzenie polityki informacyjnej Powiatu,

2) prowadzenie strony internetowej powiatu oraz profili w mediach społecznościowych, w szczególności przygotowywanie i regularna publikacja artykułów, postów, zdjęć, video, grafik oraz komunikacja społeczna,

3) prowadzenie spraw w zakresie kontaktów Starostwa z prasą, radiem, TV i mediami internetowymi, w szczególności przekazywanie informacji o działalności powiatu, monitorowanie informacji dotyczących powiatu ukazujących się w mediach, udzielanie wyjaśnień i sprostowań, organizowanie i obsługa konferencji prasowych,

4) współpraca z  wewnętrznymi wydziałami urzędu, jednostkami podległymi, instytucjami publicznymi, innymi urzędami, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie promocji i turystyki,

5) organizacja i obsługa imprez powiatowych,

6) uczestnictwo w spotkaniach i uroczystościach, obchodach rocznicowych i świętach państwowych oraz dokumentowanie tych wydarzeń,

7) przygotowywanie przemówień, życzeń i gratulacji,

8) gromadzenie informacji o powiecie w obszarze turystyki, gospodarki, kultury i sportu oraz udzielanie informacji w tym zakresie,

9) przygotowywanie produktów turystycznych,

10) przygotowanie i projektowanie wydawnictw, materiałów promocyjno – informacyjnych i upominków promocyjnych,

11) sporządzanie sprawozdań z zakresu promocji i rozwoju,

12) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł na realizację zadań promujących Powiat,

13) opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie strategii rozwoju.

 

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu IR.

 

Translate »