Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnik, Obsługa biura Rady Powiatu– Maja Woźna tel. 65 540 89 24, pok. 124

Obsługa Zarządu Powiatu i Sprawy Społeczne – Klaudia Drogosz tel. 65 540 89 50, pok. 208

Obsługa sekretariatu oraz archiwum zakładowego – Beata Liszatyńska tel. 65 540 48 00, pok. 100

Organizacje pozarządowe, nieodpłatna pomoc prawna – Joanna Pestrowicz tel. 65 540 89 50, pok. 208

Kierownik ds. oświaty i kadr – Dorota Jurczak tel. 65 540 19 37, pok. 315

Kadry, płace pracowników starostwa – Magdalena Brzeskot-Stolarz tel. 65 540 19 37, pok. 315

Główny księgowy ds. społecznych  – Małgorzata Kokot, pok. 308,

Inspektor ds. kadr i płac – Beata Fic, pok. 308

Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych należy między innymi:

1) z zakresu spraw organizacyjnych starostwa:

 • prowadzenie sekretariatu oraz zapewnienie obsługi kancelaryjnej starostwa, w tym m.in.: obsługa interesantów i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych,
 • terminowe przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do starostwa oraz biura rady, oraz koordynowanie korespondencji wychodzącej (listy),
 • prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w starostwie,
 • obsługa elektronicznych skrzynek starostwa (m.in. e-puap, powiat@wschowa.com.pl; sekretariat@powiat.wschowa.com.pl.,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw związanych z transportem pojazdami służbowymi dla potrzeb urzędu,
 • przyjmowanie, koordynowanie i rejestrowanie skarg, wniosków oraz petycji,
 • administrowanie sprawozdawczością GUS,
 • ewidencja kontroli zewnętrznych w urzędzie,
 • prowadzenie ewidencji wydanych oraz przyjętych pieczątek i pieczęci urzędowych używanych w starostwie,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad dostępu do informacji publicznej, w tym administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
 • prowadzenie spraw ubezpieczenia powiatu od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • prowadzenie procedury likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
 • utrzymanie porządku wokół budynku oraz bieżące naprawy konserwatorskie w budynku starostwa,
 • obsługa biura rady poprzez wykonywanie zadań:

a) obsługa administracyjna rady, komisji rady i zarządu powiatu,

b) prowadzenie zbioru upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw w imieniu zarządu,

c) przyjmowanie oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady,

d) koordynowanie, przygotowywanie i wnoszenie pod obrady rady i zarządu projektów uchwał i innych materiałów,

e) prowadzenie rejestru uchwał rady, zarządu i zarządzeń starosty oraz publikacja
i przekazywanie do właściwych organów nadzoru i kontroli,

f) prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych oraz nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych,

2) z zakresu spraw społecznych:

 • monitorowanie działalności w zakresie pomocy społecznej, wspierania rynku pracy i walki z bezrobociem,
 • prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia oraz współpraca w zakresie zabezpieczenia farmaceutycznego na terenie powiatu,
 • wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok z zagranicy,
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • przygotowanie projektów uchwał z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie ewidencji i nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
 • monitorowanie działalności stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS oraz fundacji,
 • prowadzenie ewidencji i nadzór nad stowarzyszeniami zwykłymi,
 • opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie postępowania konkursowego w ramach programu oraz sporządzanie rocznych sprawozdań
  z jego realizacji,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz realizacja zadań związanych
  z udzielaniem dotacji z budżetu powiatu i innych źródeł,
 • realizacja zadań z zakresu organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej,
 • udzielanie dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej,
 • realizacja zadań publicznych, z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

3) Z zakresu kadr i płac pracowników i zleceniobiorców starostwa:

 • pełna obsługa kadrowo-płacowa wobec pracowników starostwa oraz osób zatrudnionych na mocy umów cywilno-prawnych, w tym między innymi:

a) zgłaszanie pracowników i ich członków rodzin do ZUS oraz ich wyrejestrowywanie po ustaniu przyczyny zgłoszenia,

b) sporządzanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych z osobami podejmującymi zatrudnienie w starostwie,

c) sporządzanie świadectw pracy,

d) naliczanie zasiłków i pozostałych świadczeń ZUS,

e) naliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie zatwierdzonych angaży,

f) dokonywanie, z wynagrodzeń pracowników, potraceń na podstawie oświadczeń i dyspozycji, i przekazywanie ich na odpowiednie konta bankowe (w tym: Pracownicze Plany Kapitałowe, zajęcia sądowe, pożyczki z ZFŚS i inne),

g) naliczanie innych wynagrodzeń, nagród i świadczeń przysługujących pracownikowi,

h) naliczanie wynagrodzeń na podstawie umów cywilno-prawnych,

 • prowadzenie spraw dotyczących opiniowania, oceniania i nagradzania pracowników starostwa,
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych składanych staroście,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia pracowników starostwa (GUS, PFRON i inne przewidziane przepisami prawa),
 • prowadzenie spraw dotyczących staży zawodowych, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy dotycząca dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących praktyk uczniowskich i studenckich,
 • rozliczanie i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) i deklaracji podatkowych (PIT),
 • prowadzenie spraw dotyczących naboru na wolne stanowiska pracy w starostwie,
 • informowanie sekretarza powiatu o pracownikach, którzy muszą przejść służbę przygotowawczą oraz organizowanie służby przygotowawczej dla pracowników,
 • prowadzenie spraw dotyczących badań lekarskich w zakresie medycyny pracy, w tym wystawianie skierowań na badania,
 • prowadzenie spraw dotyczących wydawania legitymacji służbowych,
 • wydawanie, na wniosek zainteresowanej osoby, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • udzielanie odpowiedzi do instytucji w sprawach dotyczących zajęć sądowych
  z wynagrodzenia pracowników,
 • opis pod względem merytorycznym dokumentów dotyczących zapłaty przed przekazaniem do księgowości (między innymi: opis faktur, za szkolenia, badania lekarskie, dofinansowania za okulary),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej przewidzianej przepisami prawa, w tym między innymi:

a) akta osobowe pracowników,

b) ewidencja czasu pracy, w tym: urlopy wypoczynkowe pracowników, wyjścia prywatne, nadgodziny, listy obecności,

c) rejestr dowodów i uprawnień do zasiłków,

d) rejestr wydanych poleceń wyjazdów służbowych (delegacje),

e) rejestru szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,

f) innych rejestrów i zbiorów dokumentów wynikających z przepisów prawa.

4) W zakresie kadr wobec kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (Domy Dziecka, PCPR, PPP, PUP oraz jednostki oświatowe):

 • pełna obsługa kadrowa wobec kierowników jednostek organizacyjnych:

a) prowadzenie spraw dotyczących badań lekarskich w zakresie medycyny pracy, w tym wystawianie skierowań na badania,

b) ewidencja czasu pracy, w tym: urlopy wypoczynkowe, wyjścia prywatne, listy obecności,

c) sporządzanie pism dotyczących wynagrodzenia kierowników na podstawie obowiązujących przepisów (w tym nagrody jubileuszowe),

d) sporządzanie świadectw pracy,

e) prowadzenie dokumentacji kadrowej przewidzianej przepisami prawa, w tym między innymi:

 1. akta osobowe,
 2. ewidencja czasu pracy, w tym: urlopy wypoczynkowe, wyjścia prywatne, listy obecności,
 • prowadzenie spraw dotyczących opiniowania, oceniania i nagradzania,
 • wydawanie, na wniosek zainteresowanej osoby, zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • opis pod względem merytorycznym dokumentów dotyczących zapłaty przed przekazaniem do księgowości (między innymi: opis faktur za szkolenia, badania lekarskie, dofinansowania za okulary),
 • rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych i przekazanie ich do wypłaty.

5) W zakresie pełnej obsługi kadrowo-płacowej i finansowo-księgowej placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Wschowskiego (Domy Dziecka) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, a w szczególności obowiązków wynikających z przepisów art. 41 ust. 1 i 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.):

 • prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym jednostek oraz kompletności i rzetelności dokumentów.

6)  Zadania wspólne:

 • współpraca z samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi,
 • ewidencjonowanie, przechowywanie i archiwizowanie otrzymanych i wytworzonych dokumentów,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Wnioski do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych dostępne tutaj: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/7/

 

• Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu ORG

Translate »