Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnik – Beata Szymańska

tel. 65 540 22 09, e-mail: geodezja@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, pok. 217

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej, aktualizacja i prowadzenie mapy numerycznej oraz baz danych EGiB, BDOT500, GESUT – Katarzyna Andrys

tel. 65 540 17 90, e-mail: k.andrys@powiat.wschowa.com.pl

III piętro, pok. 304

godziny pracy Przewodniczącego Narady Koordynacyjnej: wtorek – czwartek 7:00 – 15:00

Gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Wschowskiego – Agnieszka Kokocińska

tel. 65 540 17 95, e-mail: mienie@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, pok. 215

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – Anna Anders-Drzewicz

tel. 65 540 17 95, e-mail: aad@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, pok. 215

Zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami, ochrona gruntów rolnych – Julia Misiorna

tel. 65 540 22 12, e-mail: j.misiorna@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, pok. 219

Ochrona gruntów rolnych, rekultywacja, klasyfikacja gruntów, zwroty działek pod budynkami i dożywotniego użytkowania – Monika Gabler

tel. 65 540 17 95, e-mail: gospodarka@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, pok. 215

Udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Marcin Kowalski

tel. 65 540 22 12, e-mail: m.kowalski@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, pok. 219

 Aktualizacja i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków:

Justyna Anklewicz, tel. 65 540 22 12, e- mail: j.anklewicz@powiat.wschowa.com.pl

Oliwia Grzybowska, tel. 65 540 22 12, e-mail: o.grzybowska@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, pok. 219

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych w zakresie zgłaszanych prac – Michał Kurosz

tel. 65 540 19 34, e-mail: m.kurosz@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pok. 220

 Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych – Marek Krawczyk

tel. 65 540 19 34, e-mail: m.krawczyk@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pok. 220

 Aktualizacja i prowadzenie mapy numerycznej oraz baz danych EGiB, BDOT500, GESUT:

Natalia Pawlak, tel. 65 540 19 34, e-mail: n.pawlak@powiat.wschowa.com.pl

Patrycja Kowalewicz, tel. 65 540 19 34, e-mail: p.kowalewicz@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pok. 220

Pomoc administracyjna – Izabela Cugier

tel. 65 540 19 34, e-mail: i.cugier@powiat.wschowa.com.pl

II piętro, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pok. 220

 

Do zadań Wydziału GK należy:

a) prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności poprzez:

-ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowanie zleceń na udostępnienie danych z zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

-udostępnianie danych z zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

-kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych;

-przechowywanie dokumentów, segregowanie, archiwizacja dokumentów z zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

-przetwarzanie zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, modernizacja baz danych, w tym wprowadzanie zmian do prowadzonej mapy numerycznej;

-zabezpieczenie zasobu ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

-archiwizacja prowadzonych baz danych;

-udział w działaniach i programach inicjowanych i prowadzonych przez właściwe służby geodezyjne i kartograficzne;

b) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym rejestru cen nieruchomości w szczególności:

-udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzonego rejestru cen nieruchomości;

-udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym, w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych;

-weryfikacja dokumentacji zmian danych ewidencji gruntów i budynków;

-przetwarzanie zasobu ewidencji gruntów i budynków, modernizacja baz, w tym wprowadzanie zmian do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości;

-przechowywanie, segregowanie dokumentów, archiwizacja dokumentów z zasobu ewidencji gruntów i budynków;

-zabezpieczenie zasobu ewidencji gruntów i budynków;

c) prowadzenie zespołu do spraw koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym w szczególności:

-obsługa administracyjno-techniczna;

-przewodniczenie Zespołowi do spraw koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

-koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

-modernizacja baz danych, w tym wprowadzanie zmian do prowadzonej mapy numerycznej o przebiegi projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

-przechowywanie, segregowanie dokumentów, archiwizacja dokumentów Zespołu do spraw koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

-zabezpieczenie zasobu Zespołu do spraw koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

d) wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa i powiatu, w tym:

-ewidencjonowanie nieruchomości;

-zapewnianie wycen nieruchomości;

-sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;

-naliczanie należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;

-wykonywanie zadań związanych z wydzierżawianiem, wynajmowaniem i użyczaniem nieruchomości oraz nabywaniem nieruchomości;

-sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania mieniem;

-przygotowywanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargowej i bezprzetargowej w tym organizowanie przetargów;

-oddawanie nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaszanie trwałego zarządu;

-naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu;

e) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania;

f) prowadzenie postępowań dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

g) występowanie z wnioskami do wydziałów ksiąg wieczystych o dokonywanie wpisów;

h)prowadzenie postępowań dotyczących wywłaszczania nieruchomości oraz spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

i) prowadzenie postępowań o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości;

j) przygotowywanie decyzji dotyczących odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg powiatowych i gminnych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

k) prowadzenie postępowań związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej i rekultywacją, o których mowa w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

l) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

m) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony gruntów;

n) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych;

o) realizacja przepisów o reformie rolnej, osadnictwie, uwłaszczaniu i uregulowaniu własności gospodarstw rolnych;

p) prowadzenie postępowań o przeniesienie własności działek pod budynkami oraz działek będących w dożywotnim użytkowaniu, na rzecz osób, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne;

q) realizacja przepisów o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;

r) prowadzenie postępowań związanych ze stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom rolniczym oraz przekazanie tego mienia do zasobu nieruchomości rolnych.

Wnioski kierowane do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami są dostępne pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/17/wydzial/1/

lub poprzez serwis Geoportalu Powiatu Wschowskiego, umożliwiający korzystanie z e-usług:  http://wschowa.geoportal2.pl/index.php

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu GK

Godziny pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

poniedziałek 7:00 – 16:00

wtorek – czwartek 7:00 – 15:00

piątek 7:00 – 14:00

 

 

Translate »