Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydział Oświaty

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnik Wydziału – Eliza Lebedyńska-Maj tel. 65 540 22 08, budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie, II piętro “Wydział oświaty”, 

Główny Księgowy ds. edukacji – Aneta Wolak-Bielecka tel. 65 540 89 53,

Księgowość szkół – Beata Tywoniuk, Beata Drożdżyńska, tel. 65 540 89 54

Kierownik ds. oświaty i kadr – Dorota Jurczak tel. 65 540 19 37

Kadry, płace nauczycieli, obsługi i administracji sprawozdawczość oświatowa – Renata Okupnik, Mariola Janiak, Ewa Ratajczak tel. 65 540 89 52,

Do podstawowych zadań Wydziału Oświaty należy między innymi:

 • realizacja zadań związanych z organizacją i nadzorem w zakresie spraw administracyjnych jednostek oświatowych, w tym planowanie, zakładanie, likwidacja i reorganizacja szkół ponadpodstawowych, specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń z zakresu oświaty,
 • przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym m. in.:

a) nadzór nad działalnością szkół i organizacja roku szkolnego (arkusze organizacji),

b) konkursy na stanowiska dyrektorów,

c) oceny pracy dyrektorów,

d) awanse zawodowe nauczycieli,

e) doskonalenie zawodowe nauczycieli,

f) wynagradzanie i nagradzanie nauczycieli,

g) pomoc zdrowotna dla nauczycieli,

h) nauczanie indywidualne,

i) kierowanie uczniów do placówek kształcenia specjalnego i ośrodków wychowawczo-socjoterapeutycznych,

j) umowy i porozumienia dotyczące powierzenia zadań z zakresu edukacji (kształcenie uczniów szkół branżowych – CKZ),

k) rekrutacja do szkół ponadpodstawowych,

 • prowadzenie sprawozdawczości oświatowej, aktualizacja i weryfikacja baz danych oświatowych,
 • współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
 • współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli i pracowników oświaty,
 • porozumienia w zakresie prowadzenia leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży w jednostkach oświatowych,
 • zadania dotyczące pozyskiwania i rozliczania dotacji przekazywanych przez MEiN,
 • organizacja powiatowych uroczystości organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych,
 • wykonywanie obowiązków w zakresie pełnej obsługi kadrowo-płacowej i finansowo-księgowej placówek oświatowych Powiatu Wschowskiego, a w szczególności obowiązków wynikających z przepisów art. 41 ust. 1 i 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.):

a) prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostek oraz kompletności i rzetelności dokumentów,

 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu OS

Translate »