Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydział Komunikacji i Dróg

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnik Wydziału – Barbara Woźniak – Ambroży pok. 223, tel. 65 540 19 39

Z-ca Naczelnika – Beata Pizoń pok. 223, tel. 65 540 19 39

Rejestracja pojazdów, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – pok. 221, tel. 65 540 18 95

– Agnieszka Rotkiewicz,

– Kacper Kupczyk,

 – Ilona Sadowska,

– Zuzanna Rzymańczuk.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – pok. 222, tel. 65 540 26 64

– Dorota Molińska,

– Karina Szymańska,

– Katarzyna Dłubak.

Drogi pok. 314, tel. 65 540 15 17

– Stanisław Pawlak,

– Łukasz Jędrzejewski.

Pojazdy usuwane:

 – Katarzyna Dłubak.

 

 Do zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Dróg należy między innymi:

1.W zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:

a) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę, Profil Kierowcy Zawodowego, dokonywanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych,

b) prowadzenie postępowań w sprawie zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokumentów stwierdzających te uprawnienia, prowadzenie postępowań
w sprawie skierowania na badania lekarskie, psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowców,

c) przechowywanie i zwracanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami,

d) wydawanie karty kwalifikacji kierowcy,

e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,

f) prowadzenie i przechowywanie akt ewidencyjnych kierowców oraz osób bez uprawnień,

g) sporządzanie sprawozdań i raportów wynikających z obowiązujących przepisów,

h) występowanie z wnioskami o udostępnienie danych osobowych do instytucji i organów,

i) pobieranie opłat;

2.W zakresie rejestracji pojazdów:

a) prowadzenie postępowań w sprawie czasowej rejestracji i rejestracji pojazdów,

b) dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

c) wyrejestrowywanie pojazdów,

d) dokonywanie wpisów i adnotacji w dowodach rejestracyjnych,

e) prowadzenie postępowań w sprawie nadawania numerów identyfikacyjnych i zastępczej tabliczki znamionowej,

f) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,

g) przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych o pojazdach podlegających rejestracji i informacji o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu,

h) przechowywanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,

i) dokonywanie profesjonalnej rejestracji pojazdów,

j) dokonywanie zastrzeżeń i zajęć pojazdów,

k) zgłaszanie nabycia lub zbycia pojazdu,

l) sporządzanie sprawozdań i raportów wynikających z obowiązujących przepisów,

m) występowanie z wnioskami o udostępnienie danych osobowych do instytucji i organów,

n) prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych,

o) pobieranie opłat.

3. W zakresie stacji diagnostycznych i badań technicznych pojazdów:

a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

b) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,

c) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,

d) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom.

4. W zakresie Ośrodków Szkolenia Kierowców:

a) prowadzenie rejestru działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

b) nadzór nad prowadzeniem szkoleń prowadzonych przez przedsiębiorców,
a w szczególności: kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem,

c) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,

d) wydawanie i cofanie uprawnień instruktorów i wykładowców nauki jazdy, wydawanie legitymacji instruktora.

5. W zakresie transportu:

a) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz wypisów,

b) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisów,

c) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisów z tychże licencji,

d) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów,

e) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonywujący niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalności pomocniczej w stosunku do swojej podstawowej działalności gospodarczej oraz wypisów,

f) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym,

g) przeprowadzanie , co najmniej raz na 5 lat, kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywana transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,

h) wydawanie zezwoleń na ruch pojazdów nienormatywnych,

i) organizowanie publicznego transportu drogowego;

6. W zakresie usuwania pojazdów:

a) przygotowanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu,

b) wyznaczenie jednostek do holowania i usuwania pojazdów,

c) wyznaczanie parkingów strzeżonych do umieszczania pojazdu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i parkowanie,

d) prowadzenie postępowań i przygotowywanie dokumentacji w sprawie procedury przepadków pojazdów nieodebranych z parkingu strzeżonego na rzecz powiatu,

e) wydawanie decyzji o kosztach holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym;

7. W zakresie zarządzania ruchem:

a) zatwierdzanie i opiniowanie – projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie dróg powiatowych i gminnych,

b) udzielanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

c) kontrolowanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałej organizacji ruchu,

d) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,

e) kontrola poprawności zastosowania i wykonywania oraz funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,

f) uzgadnianie bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie imprez o charakterze religijnym na drogach, wynikające z ustaw o stosunku państwa do kościołów różnych wyznań,

g) wykonywanie zadań z zakresu planowania lokalizacji, budowy, bieżących remontów i utrzymania w czystości przystanków komunikacyjnych na potrzeby transportu zbiorowego;

8. W zakresie zarządzania drogami:

a) wydawanie decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

b) wydawanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i wyliczenie należnej opłaty za zajęcie pasa,

c) wydawanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz wyliczenie należnej opłaty za zajęcie pasa,

d) wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów z dróg powiatowych,

e) prowadzenie korespondencji w zakresie zarządzania drogami (odpowiedzi na pisma, wnioski),

f) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

g) współdziałanie w zakresie planowania inwestycji drogowych,

h) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

i) utrzymanie zieleni przydrożnej,

j) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

k) planowanie i koordynacja prac w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,

l) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

m) koordynacja robót w pasie drogowym,

n) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

o) utrzymywanie zieleni przydrożnej, przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania zezwoleń na usuwanie drzew oraz krzewów,

p) wykonywanie działań związanych z inżynierią ruchu drogowego,

r) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

s) przygotowywanie projektów uchwał zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalania ich przebiegu oraz pozbawienia kategorii,

t) przygotowywanie projektu uchwał rady powiatu ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

u) pełnienie funkcji inwestora,

w) sporządzanie informacji sprawozdań i gromadzenie danych o sieci dróg.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu KMD

Formularze znajdziecie Państwo pod adresami:
– rejestracja pojazdów: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/90/REJESTRACJA_POJAZDOW/
– prawa jazdy: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/89/PRAWO_JAZDY/

Informacja dotycząca opłaty za prawo jazdy!

Po zdaniu praktycznego egzaminu na prawo jazdy, opłatę za wydanie dokumentu w wysokości 100,00 zł można uiścić na konto urzędu:  

Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa

nr konta: 45 8669 0001 2011 0003 8380 0003, tytuł przelewu: za wydanie prawa jazdy (imię i nazwisko, data urodzenia).

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty prawo jazdy zostanie zamówione.

Opłaty skarbowe za upoważnienie oraz decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu

UMiG nr konta 31 8669 0001 0008 7258 2000 0462

 

Godziny obsługi klientów w  Wydziale Komunikacji i Dróg:

poniedziałek 8:00 – 15:30

wtorek – czwartek 8:00 – 14:30

piątek 8:00 – 13:30

 

U W A G A !!!

W Wydziale Komunikacji i Dróg działa system kolejkowy, który zwiększa komfort obsługi klientów. System kolejkowy wydaje bilety w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:30. Dodatkowym udogodnieniem jest rezerwacja terminu wizyty przez Internet oraz aplikację mobilną.

Uruchomiony przez Starostwo Powiatowe we Wschowie nowy system kolejkowy, który usprawnia obsługę klientów, a przede wszystkim skraca czas oczekiwania na załatwienie spraw związanych z rejestracją pojazdów i uprawnieniami do kierowania pojazdami. Dzięki niemu klienci mogą zarezerwować wizytę w wydziale komunikacji na trzy sposoby:

  • Poprzez pobranie biletu w biletomacieznajdującym się w holu przy wejściu do wydziału
  • Przez Internet, korzystając ze specjalnej aplikacji udostępnionej na stronie http:// bezkolejki.eu/sp_wschowa/ lub bezpośrednio pod linkiem: https://bezkolejki.eu/sp_wschowa
  • Przez aplikację mobilną QMS(kod aplikacji do pobrania w biletomacie lub po samodzielnym zainstalowaniu na urządzeniu).

 

– Działanie systemu jest proste – po przyjściu do wydziału podchodzimy do biletomatu
i wybieramy na dotykowym ekranie kategorię sprawy, którą chcemy załatwić. Po otrzymaniu właściwego biletu oczekujemy na komunikat głosowy zapraszający do konkretnego pokoju. Należy pamiętać, że jedna sprawa przypisana jest do jednego biletu. System umożliwia też klientom podgląd stanu kolejki na zainstalowanym przed wydziałem monitorze.

– Udogodnieniem dla klientów jest  możliwość zarezerwowania kolejki przez Internet. Dzięki tej funkcji mieszkańcy powiatu mogą z wyprzedzeniem zaplanować wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg na konkretny dzień i godzinę.

Po internetowej rejestracji do wybranej przez siebie kolejki drukujemy otrzymanego e-maila lub zapisujemy kod. Po przybyciu do urzędu (na kilka minut przed umówioną godziną) potwierdzamy wizytę w biletomacie wprowadzając kod cyfrowy rezerwacji internetowej, drukujemy bilet do wybranej kolejki i oczekujemy na swoją kolej. Spóźnienie lub niewygenerowanie biletu oznacza rezygnację z umówionej wizyty.

– Kolejne udogodnienie to pobranie biletu poprzez aplikację mobilną QMS pobraną na Państwa urządzeniach, która działa w zasięgu 100 metrów od budynku, w którym znajduje się biletomat.

Zarezerwowanie wizyty w Wydziale Komunikacji i Dróg jest możliwe tylko przez wymienione wyżej sposoby. W związku z powyższym nie ma możliwości umówienia wizyty telefonicznie oraz bez pobrania biletu w biletomacie.

Translate »