Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydział Komunikacji i Dróg

Print Friendly, PDF & Email

Naczelnik Wydziału – Barbara Woźniak – Ambroży pok. 223, tel. 65 540 19 39

Z-ca Naczelnika – Beata Pizoń pok. 223, tel. 65 540 19 39

Rejestracja pojazdów, zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – pok. 221, tel. 65 540 18 95

– Agnieszka Rotkiewicz,

– Kacper Kupczyk,

 – Ilona Sadowska,

– Zuzanna Rzymańczuk.

Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami – pok. 222, tel. 65 540 26 64

– Dorota Molińska,

– Karina Szymańska,

– Katarzyna Dłubak.

Drogi pok. 314, tel. 65 540 15 17

– Stanisław Pawlak,

– Łukasz Jędrzejewski.

Pojazdy usuwane:

 – Katarzyna Dłubak.

 

 Do zadań realizowanych przez Wydział Komunikacji i Dróg należy między innymi:

1.W zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:

a) prowadzenie postępowań w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – wydawanie krajowych i międzynarodowych praw jazdy, wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę, Profil Kierowcy Zawodowego, dokonywanie wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych,

b) prowadzenie postępowań w sprawie zatrzymywania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz dokumentów stwierdzających te uprawnienia, prowadzenie postępowań
w sprawie skierowania na badania lekarskie, psychologiczne oraz kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowców,

c) przechowywanie i zwracanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami,

d) wydawanie karty kwalifikacji kierowcy,

e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych,

f) prowadzenie i przechowywanie akt ewidencyjnych kierowców oraz osób bez uprawnień,

g) sporządzanie sprawozdań i raportów wynikających z obowiązujących przepisów,

h) występowanie z wnioskami o udostępnienie danych osobowych do instytucji i organów,

i) pobieranie opłat;

2.W zakresie rejestracji pojazdów:

a) prowadzenie postępowań w sprawie czasowej rejestracji i rejestracji pojazdów,

b) dokonywanie czasowego wycofania pojazdu z ruchu,

c) wyrejestrowywanie pojazdów,

d) dokonywanie wpisów i adnotacji w dowodach rejestracyjnych,

e) prowadzenie postępowań w sprawie nadawania numerów identyfikacyjnych i zastępczej tabliczki znamionowej,

f) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,

g) przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych o pojazdach podlegających rejestracji i informacji o wydawanych dokumentach i oznaczeniach pojazdu,

h) przechowywanie i zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych,

i) dokonywanie profesjonalnej rejestracji pojazdów,

j) dokonywanie zastrzeżeń i zajęć pojazdów,

k) zgłaszanie nabycia lub zbycia pojazdu,

l) sporządzanie sprawozdań i raportów wynikających z obowiązujących przepisów,

m) występowanie z wnioskami o udostępnienie danych osobowych do instytucji i organów,

n) prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych,

o) pobieranie opłat.

3. W zakresie stacji diagnostycznych i badań technicznych pojazdów:

a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,

b) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,

c) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,

d) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom.

4. W zakresie Ośrodków Szkolenia Kierowców:

a) prowadzenie rejestru działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

b) nadzór nad prowadzeniem szkoleń prowadzonych przez przedsiębiorców,
a w szczególności: kontrola dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem,

c) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców,

d) wydawanie i cofanie uprawnień instruktorów i wykładowców nauki jazdy, wydawanie legitymacji instruktora.

5. W zakresie transportu:

a) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz wypisów,

b) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz wypisów,

c) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz wypisów z tychże licencji,

d) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów,

e) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonywujący niezarobkowy (nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalności pomocniczej w stosunku do swojej podstawowej działalności gospodarczej oraz wypisów,

f) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym,

g) przeprowadzanie , co najmniej raz na 5 lat, kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywana transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne, z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,

h) wydawanie zezwoleń na ruch pojazdów nienormatywnych,

i) organizowanie publicznego transportu drogowego;

6. W zakresie usuwania pojazdów:

a) przygotowanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu,

b) wyznaczenie jednostek do holowania i usuwania pojazdów,

c) wyznaczanie parkingów strzeżonych do umieszczania pojazdu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i parkowanie,

d) prowadzenie postępowań i przygotowywanie dokumentacji w sprawie procedury przepadków pojazdów nieodebranych z parkingu strzeżonego na rzecz powiatu,

e) wydawanie decyzji o kosztach holowania i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym;

7. W zakresie zarządzania ruchem:

a) zatwierdzanie i opiniowanie – projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie dróg powiatowych i gminnych,

b) udzielanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

c) kontrolowanie zadań technicznych wynikających z realizacji projektów stałej organizacji ruchu,

d) prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,

e) kontrola poprawności zastosowania i wykonywania oraz funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych,

f) uzgadnianie bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie imprez o charakterze religijnym na drogach, wynikające z ustaw o stosunku państwa do kościołów różnych wyznań,

g) wykonywanie zadań z zakresu planowania lokalizacji, budowy, bieżących remontów i utrzymania w czystości przystanków komunikacyjnych na potrzeby transportu zbiorowego;

8. W zakresie zarządzania drogami:

a) wydawanie decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

b) wydawanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i wyliczenie należnej opłaty za zajęcie pasa,

c) wydawanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym oraz wyliczenie należnej opłaty za zajęcie pasa,

d) wydawanie decyzji na lokalizację zjazdów z dróg powiatowych,

e) prowadzenie korespondencji w zakresie zarządzania drogami (odpowiedzi na pisma, wnioski),

f) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

g) współdziałanie w zakresie planowania inwestycji drogowych,

h) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

i) utrzymanie zieleni przydrożnej,

j) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

k) planowanie i koordynacja prac w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych,

l) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

m) koordynacja robót w pasie drogowym,

n) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

o) utrzymywanie zieleni przydrożnej, przygotowywanie dokumentacji w celu uzyskania zezwoleń na usuwanie drzew oraz krzewów,

p) wykonywanie działań związanych z inżynierią ruchu drogowego,

r) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

s) przygotowywanie projektów uchwał zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalania ich przebiegu oraz pozbawienia kategorii,

t) przygotowywanie projektu uchwał rady powiatu ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

u) pełnienie funkcji inwestora,

w) sporządzanie informacji sprawozdań i gromadzenie danych o sieci dróg.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu KMD

Formularze znajdziecie Państwo pod adresami:
– rejestracja pojazdów: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/90/REJESTRACJA_POJAZDOW/
– prawa jazdy: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/89/PRAWO_JAZDY/

Informacja dotycząca opłaty za prawo jazdy!

Po zdaniu praktycznego egzaminu na prawo jazdy, opłatę za wydanie dokumentu w wysokości 100,00 zł można uiścić na konto urzędu:  

Powiat Wschowski, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa

nr konta: 45 8669 0001 2011 0003 8380 0003, tytuł przelewu: za wydanie prawa jazdy (imię i nazwisko, data urodzenia).

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania opłaty prawo jazdy zostanie zamówione.

Opłaty skarbowe za upoważnienie oraz decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu

UMiG nr konta 31 8669 0001 0008 7258 2000 0462

 

Godziny pracy Wydziału Komunikacji i Dróg:

poniedziałek 8:00 – 15:30

wtorek – czwartek 8:00 – 14:30

piątek 8:00 – 13:30

Translate »