strona

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Łupice 2021

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Łupice 2021

Projekt zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny lata 2020-2021. W ramach operacji, w dniu 29 sierpnia 2021  w Łupicach (Gmina Sława) zorganizowane zostało Powiatowo-Gminne Święto Plonów. Głównym (…)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F Sława – Krzepielów – Etap I

Projekt realizowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt realizowany jest w systemie “zaprojektuj i wybuduj”. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (w tym uzyskanie pozwoleń) oraz wykonanie robót związanych z rozbudową drogi. Droga zostanie (…)

Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie

Remont ulic Daszyńskiego i Polnej we Wschowie

Projekt realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania na ulicy Daszyńskiego na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Gospody wykonana została nawierzchnia asfaltowa jezdni.  Na ulicy Polnej na odcinku od ulicy Daszyńskiego (…)

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Jędrzychowice 2019

Powiatowo-Gminne Święto Plonów – Jędrzychowice 2019

Projekt zrealizowany w ramach Planu Działania Krajowej sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny lata 2018-2019. W ramach operacji, w dniu 31 sierpnia 2019  w Jędrzychowicach zorganizowane zostało Powiatowo-Gminne Święto Plonów. Głównym celem operacji (…)

Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie

Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna , Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT.   Głównym celem projektu (…)

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW we Wschowie

Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOSW we Wschowie

Projekt zrealizowany ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D „Program wyrównania różnic między regionami III”. Celem projektu było zmniejszenie barier transportowych, na które napotykają niepełnosprawni uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie. W ramach (…)

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4206F (ul. Kamienna) we Wschowie

Projekt zrealizowano w  ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach zadania wykonana została rozbudowa drogi na odcinku 572 m oraz rozbudowa skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi oraz poszerzona (…)

Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego

Powiat Wschowski zrealizował ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach priorytetu “Gospodarka wodna” zadanie pt. “Zakup sprzętu do prowadzenia gospodarki wodnej na terenie Powiatu Wschowskiego”. Zakres zadania obejmował zakup fabrycznie (…)

strona