Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Sygnalista

Print Friendly, PDF & Email

Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z Dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz Zarządzeniem Starosty nr 187.2021 ws. wdrożenia procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony Sygnalistów, które znajdują się poniżej.


Formularz zgłoszenia nieprawidłowości w Starostwie Powiatowym we Wschowie – formularz elektroniczny

 • Dotyczy zgłoszenia jawnego i poufnego
 • Dotyczy zgłoszenia jawnego i poufnego
 • Dotyczy zgłoszenia jawnego i poufnego
 • Opisz szczegółowo swoje ustalenia, podejrzenia oraz okoliczności ich zajścia zgodnie z wiedzą, którą posiadasz. Z poniższej listy wybierz elementy, które najlepiej pasują do sytuacji, którą chcesz opisać:  Podaj datę i miejsce zaistnienia nieprawidłowości lub datę i miejsce pozyskania informacji o nieprawidłowościach. Kiedy to się zaczęło? Czy trwa nadal?  Opisz sytuację lub okoliczności, które doprowadziły lub mogą doprowadzić do wystąpienia nieprawidłowości.  Jakie zachowanie/działania/zaniechania lub obejście przepisów prawa chcesz zgłosić?  Podaj dane osób, które dopuściły się nieprawidłowości, których dotyczy zgłoszenie (imiona, nazwiska, stanowiska, miejsca pracy).  Podaj dane osób, które mogły stać się ofiarami nieprawidłowości.  Czy powiadomiłeś już kogoś o tej sprawie? Napisz kto to był (np. osoby w urzędzie, media, inne organy i instytucje zewnętrzne).  Czy istnieją relacje pomiędzy wskazanymi powyżej osobami?  Jakie skutki spowodowały lub mogą spowodować opisane przez Ciebie nieprawidłowości?
 • Wskaż i dołącz posiadane dowody, potwierdzające opisywany stan oraz wskaż świadków.
 •  
 1. Informacja dla zgłaszającego (Sygnalisty):
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kto dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia
  publicznego w postaci nieprawdziwych informacji podlega grzywnie, karze ograniczenia
  wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.
 2. Oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia:
  Oświadczam, że dokonując niniejszego zgłoszenia nieprawidłowości:
  1) działam w dobrej wierze,
  2) posiadam uzasadnione przekonanie, że zawarte w ujawnionej informacji zarzuty są
  prawdziwe,
  3) nie dokonuję ujawnienia w celu osiągnięcia korzyści,
  4) ujawnione informacje są zgodne ze stanem mojej wiedzy i ujawniłem
  wszystkie znane mi fakty i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia,
  5) znana jest mi obowiązująca w Starostwie Powiatowym we Wschowie procedura
  zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń
  (Sygnalistów).

……………………………………………………………………..……..
(Data i czytelny podpis osoby dokonującej zgłoszenia, nie dotyczy zgłoszenia w formie anonimu)

Translate »