Rada Powiatu Wschowskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym Powiatu – Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. – Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich spośród osób stale zamieszkujących na terenie Powiatu. – W skład (…) czytaj dalej »

Zadania Rady Powiatu

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy: 1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, 2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego, 3) powołanie i odwołanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i (…) czytaj dalej »