drukuj drukuj

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku”

Zaproszenie do konsultacji projektu
„Programu współpracy Województwa Lubuskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku”
z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku”
Termin konsultacji: do dnia 29 października 2013 r.
Forma konsultacji:
  1. konsultacje pisemne – opinie do Programu należy składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na adres: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra  lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łokietka 22,
    66-400 Gorzów Wlkp.;
  2. drogą elektroniczną – na adres: sekretariat.ds@lubuskie.pl .
Adresy stron internetowych na których zamieszczono projekt Programu:
  1. www.lubuskie.pl;
  2. www.bip.lubuskie.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”;
  3. www.rops.lubuskie.pl.
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadza się według zasad określonych w uchwale nr LV/568/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.