drukuj drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2023 rok

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że oferenci, którym przyznano niższą dotację niż wnioskowana w ofercie, zobowiązani są do złożenia zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego do dnia 13 lutego 2023 r. do godz. 16.00 w Generatorze e-NGO dostępnym na stronie głównej Powiatu Wschowskiego lub pod linkiem: https://powiatwschowski.engo.org.pl i złożyć podpisaną przez osoby upoważnione w wersji papierowej w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Wszelkie inne zmiany w trakcie realizacji zadania, mające wpływ na wykonanie zadania, należy zgłaszać w celu podpisania stosownego aneksu do umowy.    

W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji oferent powinien złożyć do Zarządu Powiatu Wschowskiego pisemne oświadczenie – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

zestawienie

Wyniki 2023 rok