drukuj drukuj

Wydziały starostwa

Komórki organizacyjne starostwa są zobowiązane do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy między innymi:
1) realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, zawartych porozumień powiatu z organami administracji rządowej i samorządowej oraz prowadzenie innych zadań określonych przepisami prawa należących do właściwości starosty,
2) realizacja zadań wynikających z uchwał rady i zarządu oraz zarządzeń starosty,
3) zapewnienie realizacji powierzonych zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (tj. zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej),
4) przygotowywanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, ocen, analiz i innych informacji wymaganych przepisami prawa,
5) współuczestniczenie w opracowywaniu przez komórki organizacyjne zamierzeń rozwojowych powiatu,
6) współdziałanie ze skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu oraz realizacji planu dochodów i wydatków budżetu,
7) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8) prowadzenie rejestrów i ewidencji zgodnie z przepisami szczególnymi,
9) usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy starostwa;
10) czynne uczestnictwo w rozpatrywaniu skarg i wniosków,
11) prowadzenie, w zakresie ustalonym przez starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu,
12) współpraca z komisjami rady w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne,
13) rozpatrywanie i przygotowywanie propozycji sposobu załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
14) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,
15) współdziałanie w zakresie realizacji procedur udzielania zamówień publicznych i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych,
16) zatwierdzanie merytoryczne dowodów księgowych zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej,
17) ochrona zasobów materialnych i informatycznych będących w posiadaniu komórki organizacyjnej,
18) zapewnienie dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w przepisach, w tym poprzez ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu, z wyłączeniem informacji prawnie chronionych,
19) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków,
20) współudział w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przypisanych Staroście Wschowskiemu oraz przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego,
21) współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej,
22) wykonywanie niezbędnych opracowań i realizacja czynności organizacyjno-technicznych mających na celu przygotowanie komórek organizacyjnych do działania w stanie zagrożenia państwa i wojny.