drukuj drukuj

Umowa na dofinansowanie Centrum Rehabilitacji przy SOSW we Wschowie

W dniu 24 lipca 2009 została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Wschowskim a Województwem Lubuskim na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie poprzez budowę Centrum Rehabilitacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”ze środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Powiat Wschowski pozyskał dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu zamkniętego do Poddziałania 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 2,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 998,7 tys. zł.

Inwestycja budowy Centrum Rehabilitacji przy SOSW we Wschowie została zrealizowana przez Powiat Wschowski w latach 2006 -2008 ze środków własnych oraz z dofinansowania pozyskanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 420 tys. zł. Przyznane obecnie dofinansowanie z Unii Europejskiej będzie zatem refundacją wcześniej poniesionych przez Powiat kosztów.

Celem realizacji projektu była poprawa warunków i podniesienie jakości nauczania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego na terenie Województwa Lubuskiego. W jego skład wchodzą szkoły specjalne: podstawowa, gimnazjum, szkoła zasadnicza, szkoła przysposabiająca do pracy oraz internat. Na wyposażeniu szkoły znajdują się nowoczesne pomoce dydaktyczne, urządzenia i specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji i rewalidacji uczniów, zakupione w latach 2006 i 2007 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatu Wschowskiego w ramach Programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”. Budowa obiektu Centrum Rehabilitacji oraz uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne, wpłynęły na podniesienie jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć. Dzięki temu stworzone zostały warunki zarówno do prowadzenia zajęć edukacyjnych, jak i prowadzenia terapii uczniów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013