drukuj drukuj

Rehabilitacja 25 plus

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusz Korczaka we Wschowie od września 2019 do czerwca 2020 realizuje pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”.

Beneficjentami projektu są absolwenci Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną) nie objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. Środowiskowych Domach Samopomocy czy Warsztatach Terapii Zajęciowej).

Program finansowany jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W ramach projektu od poniedziałku do piątku absolwenci aktywnie uczestniczą w zajęciach ruchowych i usprawniających, terapeutycznych-logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, zajęciach plastyczno-technicznych, muzyczno-tanecznych, kulinarnych, rozwijających i wzmacniających aktywność zawodową.

Tekst i zdjęcia: SOSW