drukuj drukuj

Programy unijne na lata 2007-2013

W latach 2007-2013 w Polsce pomoc finansowa z funduszy unijnych przyznawana będzie w ramach programów operacyjnych (krajowych i regionalnych) stanowiących narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności. W programach operacyjnych określone są typy przedsięwzięć, na które przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego oraz podmioty, które mogą ubiegać się o wsparcie.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z następujących programów pomocowych:

Program Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl

Program Kapitał Ludzki www.efs.gov.pl www.pokl.gov.pl

Program Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl

Program Rozwój Polski Wschodniej www.polskawschodnia.gov.pl

Program Pomoc Techniczna www.popt.gov.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich www.minrol.gov.pl

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich www.minrol.gov.pl

• Regionalne Programy Operacyjne – podmioty z terenu Województwa Lubuskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego www.lrpo.pl

• Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej – podmioty z terenu Województwa Lubuskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach dwóch programów:

Program Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia http://pl.plbb.eu

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia www.sn-pl.eu

PORTAL FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA LATA 2007 – 2013

www.funduszeeuropejskie.gov.pl