drukuj drukuj

Konkurs „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów, z programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”,  Edycja 2021 r. Na realizację Konkursu przeznaczona jest kwota 5 500 000,00 zł.

Program zakłada wsparcie działań na rzecz przeciwdziałania i rozwiązywania problemu bezdomności oraz inspirowanie do wdrożenia nowych metod pracy z osobami bezdomnymi.  

O dotację mogą ubiegać się podmioty, które realizują zadania na rzecz osób bezdomnych:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.);
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy, które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Oferty konkursowe należy przekazywać wyłącznie na formularzu oferty. Formularz określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Każdy podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę konkursową.

Formularze ofert, należy przekazać do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – osobiście lub listem poleconym, w terminie do 5 lutego 2021 r.  – z dopiskiem „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Wydział Polityki Społecznej LUW dokona wstępnej oceny wszystkich ofert konkursowych. Wybierze 6 najwyżej ocenionych ofert i w terminie – do 5 marca 2021 r.przekaże je do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 marca 2021r.

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/55-mln-zl-na-wsparcie-osob-w-kryzysie-bezdomnosci-w-2021-r-do-5-lutego-trwa-nabor-ofert-konkursowych