drukuj drukuj

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego

W dniu 30 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Wschowskiego. Radni zostali zapoznani ze sprawozdaniem z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym oraz przyjęli informacje z przedstawienia raportu o stanie Powiatu Wschowskiego za rok 2019.

Radni podjęli następujące uchwały w sprawie:
– szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego  albo stanu epidemii Powiatowi Wschowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym;

– wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Wschowskiego oznaczonej numerem działki 90, położonej w Łęgoniu, gm. Wschowa oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;

– zmiany uchwały Nr IX/65/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród;

– utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 i włączenia jej do I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie;

– utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 2 i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie;

– zmiany uchwały Nr XIII/89/2020 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wschowskiego w 2020 roku;

– udzielenia Zarządowi Powiatu Wschowskiego wotum zaufania;

– rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wschowskiego za 2019 rok (rozpatrzono sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r., zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. oraz rozpatrzono sprawozdania finansowe za 2019 r.),

– Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2020 – 2030; 

– zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2020;

– absolutorium dla Zarządu Powiatu Wschowskiego (zapoznano się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wschowskiego o wykonaniu budżetu oraz jej wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wschowskiego za 2019 r., zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Wschowskiego za 2019 r.)

Radni wszystkie uchwały podjęli jednogłośnie, 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.