drukuj drukuj

Interaktywna Statystyka Miast

Portal Statystyka Miast to nowy interaktywny produkt, którego celem jest umożliwienie odbiorcom
przygotowanie szybkiej analizy społecznogospodarczej miast wojewódzkich w Polsce. Dostarcza on
decydentom samorządowym szybkich krótkookresowych informacji nt. stolic województw, obejmujących
zarówno komentarz analityczny, prezentację zjawisk na wykresach jak i dane w xls. To pierwszy produkt,
który wypełnia lukę informacyjną w obszarze zestawień i opisu analitycznego największych polskich miast.

https://statystykamiast.stat.gov.pl/