drukuj drukuj

Dostawa radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniżej 60000 euro

Powiat Wschowski, 67-400 Wschowa, ul. Plac Kosynierów 1 c, woj. lubuskie, tel/fax 065 – 540 48 00 ; 540 19 32, e-mail: powiat@wschowa.com.pl,

www.bip.wschowa.info ogłasza przetarg nieograniczony pt.:

Dostawa radiowozu policyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Miejsce realizacji zamówienia: powiat wschowski, województwo lubuskie

Zamówienie obejmuje zakup radiowozu policyjnego.

Czas trwania dostaw – od daty podpisania umowy do 31.05.2007 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego (20 zł+ VAT) pok. 212 lub pobrać ze strony: www.bip.wschowa.info

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

1. Tatiana Wasielewska – Podinsp. d/s Zamówień Publicznych tel. 065 540-17-96

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie, pok. nr 204 (II piętro).

Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2007 r. o godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego pok. 206.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Wadium nie wymagane

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 tejże ustawy oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: cena (koszt) : C = 100 %

W oryginale podpis Wicestarosty Wschowskiego

Marka Boryczki

Wschowa, dnia 09.03.2007 r.