drukuj drukuj

Agata Karolczyk-Kozyra nowym Dyrektorem Liceum

Starosta Wschowski Andrzej Bielawski wręczył akt powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie Pani Agacie Karolczyk-Kozyrze.

Po rezygnacji Pana Jakuba Ślipko ze stanowiska Dyrektora, w dniu 9 listopada 2021 roku, zgodnie z uchwałą nr 220/2021 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 8 listopada 2021 roku został ogłoszony konkurs na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie. Do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat.

Zgodnie z art. 63 ustawy Prawo Oświatowe, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący szkołę powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Wschowskiego zdecydował powierzyć stanowisko Dyrektora Pani Agacie Karolczyk-Kozyrze– wieloletniemu i doświadczonemu nauczycielowi w/w szkoły. Pani Agata Karolczyk– Kozyra zatrudniona jest w I Liceum Ogólnokształcącym od 1 września 2004 roku na stanowisku nauczyciela języka polskiego i w okresie od czerwca 2019 roku do stycznia 2020 roku pełniła w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły.

8 grudnia 2021 r. rada pedagogiczna szkoły pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Agaty Karolczyk-Kozyry na stanowisko Dyrektora.

Natomiast 13 grudnia 2021 roku pomiędzy Starostą Wschowskim Andrzejem Bielawskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty Panią Ewą Rawą zostało zawarte porozumienie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Pani Agacie Karolczyk-Kozyrze na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Nowej Pani Dyrektor życzymy sukcesów i wytrwałości w realizacji zamierzeń!