Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Powiatu Wschowskiego w związku z realizacją inwestycji drogowej pt.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1013F w Lginiu” na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305 – bez skrzyżowania) w miejscowości Lgiń, do km ok. 0+865,97 informuje, że czasowe wyłączenie drogi powiatowej nr 1013F z ruchu podyktowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac budowlanych wymagających przebudowy istniejących i budowy nowych sieci uzbrojenia podziemnego.
W związku z powyższym zachodzi konieczność rozebrania nawierzchni i warstw konstrukcyjnych drogi, wykonania przekopów poprzecznych w celu montażu wpustów ulicznych deszczowych wraz z przykanalikami odprowadzającymi wody opadowe do kolektora kanalizacji deszczowej. W ramach prowadzonych robót budowlanych, w celu wykonania rozbudowy i przebudowy istniejącej drogi powiatowej, wykonane zostanie:
– frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej z docięciem krawędzi jezdni,
– rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni w miejscach całkowitej wymiany
– rozbiórka istniejącej konstrukcji zjazdów i chodników
Prace te polegają na:
– miejscowym poszerzeniu istniejącej jezdni drogi,
– budowie ciągu pieszo-rowerowej wzdłuż drogi oraz
– budowie lub przebudowie wszystkich zjazdów na nieruchomości zlokalizowane wzdłuż odcinka drogi.

W czasie prowadzenia powyższych robót przewidziano czasowe objazdy zgodnie z wcześniejszymi informacjami. Utrudnienia w ruchu potrwają do 10.07.2024 r.

Translate »