Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informacja o pojazdach usuniętych z ewidencji w dniu 10.06.2024 r.

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, na mocy którego z dniem 10 czerwca 2004 r., wygasną decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuży niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Na podstawie art. 17 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazał do Starosty Wschowskiego zestawienie sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości Starosta Wschowski przekazuje informacje o pojazdach usuniętych z ewidencji pojazdów poprzez publiczne obwieszczenie.

Pojazdy, które zostaną usunięte z dniem 10 czerwca 2024 r. na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, będą mogły zostać ponownie zarejestrowane po złożeniu wniosku o rejestrację przez właściciela.

W załączeniu zestawienie pojazdów, które zostaną usunięte z ewidencji pojazdów z dniem 10 czerwca 2024 r

Zestawienie pojazdów

Translate »