Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Program „Za życiem” realizowany w powiatowych placówkach oświatowych

Print Friendly, PDF & Email

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022-2026 obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Powiat Wschowski realizuje program „Za życiem” finansowany ze środków budżetu państwa na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki – Departament Wychowania i Edukacji Włączającej w następującym zakresie:

PRIORYTET I. WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN

Zadanie 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży – zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży poprzez przygotowanie i utrzymanie w Internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie czterech miejsc dla uczennic w ciąży.

oraz

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY

Zadanie 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, którego funkcję na obszarze Powiatu Wschowskiego pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wschowie, w tym między innymi zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Przyznana dotacja celowa na lata 2022-2026 wynosi: 1 321 320,00 zł.

Translate »