Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Wydziały starostwa

Print Friendly, PDF & Email

Komórki organizacyjne starostwa są zobowiązane do współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy między innymi:

1) realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, zawartych porozumień powiatu z organami administracji rządowej i samorządowej oraz prowadzenie innych zadań określonych przepisami prawa należących do właściwości starosty,

2) realizacja zadań wynikających z uchwał rady i zarządu oraz zarządzeń starosty,

3) zapewnienie realizacji powierzonych zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (tj. zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej),

4) przygotowywanie według właściwości merytorycznej projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, ocen, analiz i innych informacji wymaganych przepisami prawa,

5) współuczestniczenie w opracowywaniu przez komórki organizacyjne zamierzeń rozwojowych powiatu,

6) współdziałanie ze skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu oraz realizacji planu dochodów i wydatków budżetu,

7) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

8) prowadzenie rejestrów i ewidencji zgodnie z przepisami szczególnymi,

9) usprawnianie organizacji, metod i form pracy komórek organizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy starostwa;

10) czynne uczestnictwo w rozpatrywaniu skarg i wniosków,

11) prowadzenie, w zakresie ustalonym przez starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu,

12) współpraca z komisjami rady w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne,

13) rozpatrywanie i przygotowywanie propozycji sposobu załatwienia interpelacji i wniosków radnych,

14) programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,

15) współdziałanie w zakresie realizacji procedur udzielania zamówień publicznych
i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych,

16) zatwierdzanie merytoryczne dowodów księgowych zgodnie z właściwością komórki organizacyjnej,

17) ochrona zasobów materialnych i informatycznych będących w posiadaniu komórki organizacyjnej,

18) zapewnienie dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych w przepisach,
w tym poprzez ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu,
z wyłączeniem informacji prawnie chronionych,

19) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków,

20) współudział w realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przypisanych Staroście Wschowskiemu oraz przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego,

21) współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej,

22) wykonywanie niezbędnych opracowań i realizacja czynności organizacyjno-technicznych mających na celu przygotowanie komórek organizacyjnych do działania w stanie zagrożenia państwa i wojny.

23) współpraca w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w obszarze danego wydziału.

 

 

 

 

Translate »