Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Powiatu Wschowskiego

Print Friendly, PDF & Email
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Wschowskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr R/29/2002 osoby pełniącej funkcję organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2002 r. Nr 55, poz. 669 ze zm.)
zwołuję
XLIV sesję Rady Powiatu Wschowskiego,
która odbędzie się
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie (III piętro),
Plac Kosynierów 1c
w dniu 29 września 2023 r. o godzinie 1100.
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Zielonej Górze o stanie środowiska na terenie Powiatu Wschowskiego.
 6. Informacja Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze o jakości powietrza w Powiecie Wschowskim.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Wschowskiego w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wschowskiego na lata 2021-2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/2023 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu przez jednostkę organizacyjną, przedmiotem której jest najem lokalu, który jest częścią nieruchomości będącej w trwałym zarządzie tej jednostki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 1003F położonej w obrębie Łęgoń w jednostce ewidencyjnej Wschowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Serbach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Domu Zakonnego we Wschowie Prowincji św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, który nie stanowi własności Powiatu Wschowskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wschowskiego na lata 2023 – 2034.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2018 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia
  28 lutego 2018 roku w sprawie: emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 19. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 20. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Wschowskiego.
 21. Wolne głosy, wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad.
Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w związku z tym dane osobowe (w tym dane wizerunkowe oraz głos) osób uczestniczących w sesji będą rozpowszechniane w internecie w postaci  transmisji on-line oraz nagrań wideo udostępnianych na stronach internetowych Starostwa Powiatowego pod adresem http://wschowa.info/sesja-on-line/ oraz na stronie BIP: http://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/177/Transmisja_sesji/ .
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Jolanta Denesiuk
Translate »