Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Informacja dot. wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego

Print Friendly, PDF & Email

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Starosta Wschowski umożliwia zapoznanie się z treścią projektu operatu opisowo-kartograficznego, dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie jednostki ewidencyjnej Sława – obszar wiejski w obrębie Radzyń w wersji online.

Celem wizualizacji danych będących treścią ww. operatu należy wyświetlić odpowiednią warstwę w sekcji Wyłożenie modernizacji EGIB a następnie używając scroll’a myszy przybliżyć  widok w zakresie wybranej gminy. W przypadku chęci wyszukania konkretnej nieruchomości należy użyć listwy Szukaj, zlokalizowanej z prawej strony okna portalu. Ponadto po wyszukaniu nieruchomości istnieje możliwość zapoznania się z częścią opisową danych ewidencyjnych, dostępną po kliknięciu przycisku i a następnie wskazaniu interesującej działki. Celem porównania treści danych ewidencyjnych, zarówno w części graficznej jak i opisowej, wprowadzanych przez proces modernizacji z danymi dotychczasowymi należy wyświetlić jednocześnie warstwę Działki oraz wybrane warstwy z sekcji Wyłożenie modernizacji EGIB. W celu pełniejszego zobrazowania prezentowanych danych na tle zagospodarowania terenu można skorzystać z wyświetlania warstwy „Ortofotomapa GUGiK”.

Zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze zm.) informuję, że w terminie od 11 września 2023 r. do 29 września 2023 r.
w godzinach od 8:00 do 14:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1C, pokój nr 206, będzie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu RADZYŃ gm. Sława.

Dokumentacja projektu operatu opisowo-kartograficznego, składająca się z: • rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali; • kartoteki budynków, kartoteki lokali; • mapy ewidencyjnej; sporządzona została przez firmę: Geokart-International sp. z o.o.  ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1190 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021.1390 ze zmianami). W terminie, o którym mowa powyżej, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego obrębu Radzyń może zapoznać się z projektem, uzyskać niezbędne wyjaśnienia oraz zgłosić uwagi do tych danych.

W interesie zainteresowanych leży skorzystanie z tego prawa, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym powyżej nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania.

Po upływie 15 dni roboczych od zakończenia okresu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów
i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym informacji, o której mowa powyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów rozstrzygnie Starosta Wschowski w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po w/w terminie traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

Translate »