Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu?

Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że w związku z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320) weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 63 § 1 kpa podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania”.

Zgodnie z art. 14 § 1a kpasprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią”.

Wskazane zmiany mają wpływ na prawidłowość prowadzonej korespondencji elektronicznej pomiędzy urzędem i obywatelem. Zmiany te są istotne, ponieważ będą kwalifikować przyjęcie korespondencji jako skutecznie doręczonej, wywierającej skutek zamierzony przez adresata.

W związku z powyższym zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu przesłane na adres poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosownego zgłoszenia dokonać można:

– osobiście – dla klientów indywidualnych w poniedziałki, środy, czwartki i piątki po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem tel. 65 540 89 40 w godz. 7.30-11.00;  we wtorki firmy/osoby zajmujące się pośrednictwem w rejestracji pojazdów,

– za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej,

– poprzez platformę ePUAP: /spwschowa/skrytka,

 – dokumenty umieścić można w skrzyni podawczej na parterze budynku.

Uwaga

Przypominamy o wydłużonym terminie na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu do 60 dni.
Wydłużony termin będzie obowiązywał do dnia 31.03.2023 r.

Translate »