Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Deklaracja dostępności – Starostwo Powiatowe we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

Starostwo Powiatowe we Wschowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego we Wschowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustaw

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt. Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Niektóre teksty alternatywne elementów interfejsu nie dostarczają odpowiednich informacji.
 • Cześć filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących, wynika to z faktu opublikowania ich przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł, zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia

Strona internetowa posiada ułatwienia i funkcjonalności dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępna jest wersja kontrastowa, użytkownicy mają możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny jest fokus, wyróżnione są odnośniki.

Skróty klawiaturowe:
Alt+h -> zmienia kontrast; Al+9 -> deklaracja; Alt+0 -> strona główna
Alt++ -> zwiększa czcionkę; Alt+- zmniejsza czcionkę; Alt+w -> czarno białe

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 25

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Protekst Komputer.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:.
 • E-mail: dostepnosc@powiat.wschowa.com.pl
 • Telefon: 65 540 57 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe we Wschowie znajduje przy Placu Kosynierów 1c. Jest to budynek wspólny z Sądem Rejonowym we Wschowie. Pomieszczenia biurowe Starostwa usytuowane są na II i III piętrze budynku. Na III piętrze znajduje się również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy każdym wejściu na zewnątrz budynku należy pokonać jeden stopień schodów. Stopnie te są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni chodnika. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. Przy schodach prowadzących na hol budynku  można skorzystać z dodatkowej poręczy. Wejście od strony wschodniej budynku prowadzi klatką schodową do Wydziału Komunikacji i Dróg (II piętro). Przy tym wejściu rozpoczyna swój bieg podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd ten kończy swój bieg przy drzwiach wejściowych na parterze budynku prowadzących do korytarza Sądu Rejonowego. Przy drzwiach zamontowany jest wideo domofon oraz przycisk dzwonka wzywający pracowników ochrony do otwarcia drzwi. Budynek wspólny Sądu Rejonowego i Starostwa Powiatowego posiada jeden dźwig osobowy z komunikatami głosowymi i oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom na wózkach. Do budynku  i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Starostwo Powiatowe we Wschowie nie posiada toalet przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych. Toaletę taką z właściwym oznaczeniem na drzwiach,  posiada Sąd Rejonowy i mieści się ona na parterze przy schodach prowadzących między innymi do Wydziału Komunikacji i Dróg. Toaleta ta nie jest jednak ogólnie dostępna, bowiem znajduje się w ciągu pomieszczeń, gdzie znajduje się między innymi pokój dla osób zatrzymanych. Jednak w razie konieczności skorzystania z toalety przez petenta Starostwa, pracownicy sekretariatu Wydziału Karnego udostępnią klucze od WC osobie niepełnosprawnej. Przy Wydziale Komunikacji i Dróg usytuowany i wyposażony jest  kącik dla dzieci, a w toalecie damsko/męskiej przy tym Wydziale zamontowany jest przewijak dla dzieci. W holu budynku na parterze przy windzie znajduje się nowa tablica informacyjna  z rozkładem pomieszczeń w Starostwie. Na III piętrze Starostwa umiejscowiona jest mata do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia biurowe, w których mieszczą się kadry i płace nauczycieli oraz księgowość szkół a usytuowane na II piętrze budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wschowie przy Placu Kosynierów 1 – nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy i innych urządzeń technicznych, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym samodzielne załatwienie sprawy. W razie konieczności załatwienia spraw przez osobę ze szczególnymi potrzebami, osoba ta powinna telefonicznie skontaktować się    z pracownikami działów, którzy następnie udzielą jej niezbędnej pomocy. Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane jest od północnej strony budynku Starostwa, przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz przy budynku CKZiU. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne. Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 

W Wydziale Komunikacji i Dróg (prawa jazd) zamontowana jest pętla indukcyjna wspomagająca słyszenie osobom słabosłyszącym.

Strona internetowa Starostwa www.wschowa.info posiada pakiet dostępnościowy w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Pakiet ten zapewnienia informacje o Starostwie Powiatowym – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) oraz informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia (ETR).

Osoby niesłyszące/słabo słyszące, mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w Urzędzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Procedura zgłaszania takiej potrzeby wskazana jest na  stronie : https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/125/Tlumacz_jezyka_migowego/

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie zamieszczono formularz wniosku o zapewnienie dostępności.

 

Translate »