Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Konsultacje projektu “Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Wschowskiego
z dnia 6 października 2015 r.
o przeprowadzeniu konsultacji projektu
„Programu współpracy Powiatu Wschowskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

Zarząd Powiatu Wschowskiego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz §2 Uchwały nr XLV/208/2010 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r. Nr 1233 poz. 1979) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do konsultacji projektu Programu.

Konsultacje trwają od 12 października 2015 r. do 26 października 2015 r. do godz. 12.00.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Wschowskiego.
Pisemne opinie (propozycje) i uwagi dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016” prosimy przekazywać na załączonym formularzu w następujący sposób:
– osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Wschowie, pokój 204 II piętro;
– pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa;
– fax. 65 540-19-32;
– e-mailem edukacja@powiat.wschowa.com.pl.

Opinie anonimowe nie będą rozpatrywane. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu Wschowskiego.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone do 27 października 2015r. na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie.

 

Formularz_konsultacje.2016

projekt programu na 2016 rok

Translate »