Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

II przetarg ustny ograniczony- Tarnów Jezierny

Print Friendly, PDF & Email

Starosta Wschowski
działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7, w związku z art. 11 ust. 2, 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 782), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie TARNÓW JEZIERNY, jednostka ewidencyjna Sława- obszar wiejski
Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c w sali 206.

1. Tarnów Jezierny – działka numer 38/4 o powierzchni 0,1855 ha, numer KW: ZG1W/00012462/5, dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów ograniczeń w użytkowaniu i obciążeń. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Otoczenie stanowią tereny tereny zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej. Nieruchomość jest wygrodzona, niezabudowana i nieużytkowana. Kształt działki jest regularny, teren delikatnie pofałdowany, lekko opadający w kierunku północnym. Na powierzchni działki znajduje się jeden pojedynczy słup podtrzymujący napowietrzną linię elektroenergetyczną niskiego napięcia przebiegająca z kierunku południowo- wschodniego w kierunku północno- zachodnim. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Tarnów Jezierny i Kuźnica Głogowska, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XXIX/203/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 132 z dnia 11 grudnia 2008 r., poz. 2048, nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej – RM/3.
2. Cena wywoławcza wynosi 63 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 brutto). Wadium wynosi 3 150,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 9:30.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie właściciele nieruchomości przyległych, tj. właściciele działek oznaczonych geodezyjnie nr 3049/10, 3049/22, 37/42, 37/47, 38/1, 38/3. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału lub poświadczonego notarialnie odpisu pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 5 % ceny wywoławczej, płatne najpóźniej do dnia 21 września 2015 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie prowadzonego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem: „Wadium-Tarnów Jezierny” z podaniem numeru działki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Uczestnik obowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienie przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
3. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
Informacje dodatkowe:
1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął w dniu 17 czerwca 2015 r.
2. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 630 zł.
3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na 2 dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.
4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
6. W dniu 30.07.2015 r., na przedmiotową nieruchomość odbył się I przetarg ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
7. Starosta może odwołać przetarg bez podania uzasadnionej przyczyny.
8. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
9. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

Translate »