Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa, położonych w Łupicach, gmina Sława

Print Friendly, PDF & Email

Starosta Wschowski
działając na podstawie art. 11 w związku z art. 23 ust. 1, 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Skarbu Państwa,
położonych w Łupicach, gmina Sława

Przetargi odbędą się w dniu 23 lipca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c w sali 206.

1. Łupice – działka numer 228/2 o powierzchni 0,2603 ha, numer KW: ZG1W/00021981/5, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów, działka numer 228/1 (droga) w udziale do 1/5 o powierzchni 0,2257 ha, numer KW: ZG1W/00023897/3, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Na działce numer 228/2 znajduje się wiata i fragment drewnianego ogrodzenia, które ze względu na znaczne zużycie techniczne nie posiadają wartości użytkowej. Teren działki jest płaski, kształt regularny. Brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Do działki brak bezpośredniego dostępu z drogi publicznej, dojazd będzie realizowany poprzez nabycie udziałów w działce numer 228/1 stanowiącej drogę o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno, Łupice – gmina Sława, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 12 z dnia 1 lutego 2011 r. poz. 286, działka numer 228/2 znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MN/7 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą o niskiej intensywności (maksymalnie do dwóch mieszkań w budynku), działka numer 228/1 znajduje się w strefie oznaczonej symbolem KDPJ przeznaczonej pod ciągi pieszo jezdne (wewnętrzne).
Cena wywoławcza wynosi 39 000,00 zł brutto (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100 brutto). Wadium wynosi 1 950,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 9:00.

 

2. Łupice – działka numer 228/3 o powierzchni 0,2227 ha, numer KW: ZG1W/00021981/5, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów, działka numer 228/1 (droga) w udziale do 1/5 o powierzchni 0,2257 ha, numer KW: ZG1W/00023897/3, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Działka numer 228/3 jest niezabudowana. Teren działki jest płaski, kształt regularny. Brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Do działki brak bezpośredniego dostępu z drogi publicznej, dojazd będzie realizowany poprzez nabycie udziałów w działce numer 228/1 stanowiącej drogę o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno, Łupice – gmina Sława, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 12 z dnia 1 lutego 2011 r. poz. 286, działka numer 228/3 znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MN/7 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą o niskiej intensywności (maksymalnie do dwóch mieszkań w budynku), działka numer 228/1 znajduje się w strefie oznaczonej symbolem KDPJ przeznaczonej pod ciągi pieszo jezdne (wewnętrzne).
Cena wywoławcza wynosi 33 500,00 zł brutto (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 brutto). Wadium wynosi 1 675,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 9:30.

 

3. Łupice – działka numer 228/6 o powierzchni 0,1078 ha, numer KW: ZG1W/00021981/5, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Działka niezabudowana. Teren działki jest płaski, kształt regularny. Na powierzchni działki rosną pojedyncze drzewa i krzewy o charakterze samosiejek. Brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno, Łupice – gmina Sława, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 12 z dnia 1 lutego 2011 r. poz. 286, działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MN/5 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą o niskiej intensywności (maksymalnie do dwóch mieszkań w budynku).
Cena wywoławcza wynosi 25 500,00 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto). Wadium wynosi 1 275,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 10:00.

 

4. Łupice – działka numer 228/7 o powierzchni 0,1090 ha, numer KW: ZG1W/00021981/5, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Działka niezabudowana. Teren działki jest płaski, kształt regularny. Na powierzchni działki rosną pojedyncze drzewa i krzewy o charakterze samosiejek. Brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno, Łupice – gmina Sława, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 12 z dnia 1 lutego 2011 r. poz. 286, działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MN/5 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą o niskiej intensywności (maksymalnie do dwóch mieszkań w budynku).
Cena wywoławcza wynosi 16 500,00 zł brutto (szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100 brutto). Wadium wynosi 825,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 10:30.

 

5. Łupice – działka numer 228/8 o powierzchni 0,1083 ha, numer KW: ZG1W/00021981/5, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Działka niezabudowana. Teren działki jest płaski, kształt regularny. Na powierzchni działki rosną pojedyncze drzewa i krzewy o charakterze samosiejek. Brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno, Łupice – gmina Sława, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 12 z dnia 1 lutego 2011 r. poz. 286, działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MN/5 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą o niskiej intensywności (maksymalnie do dwóch mieszkań w budynku).
Cena wywoławcza wynosi 16 000,00 zł brutto (szesnaście tysięcy złotych 00/100 brutto). Wadium wynosi 800,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 11:00.

 

6. Łupice – działka numer 228/9 o powierzchni 0,1076 ha, numer KW: ZG1W/00021981/5, dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Działka niezabudowana. Teren działki jest płaski, kształt regularny. Na powierzchni działki rosną pojedyncze drzewa i krzewy o charakterze samosiejek. Brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie: Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno, Łupice – gmina Sława, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr LV/371/10 z dnia 28 października 2010 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 12 z dnia 1 lutego 2011 r. poz. 286, działka znajduje się w strefie oznaczonej symbolem MN/5 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą o niskiej intensywności (maksymalnie do dwóch mieszkań w budynku).
Cena wywoławcza wynosi 16 000,00 zł brutto (szesnaście tysięcy złotych 00/100 brutto). Wadium wynosi 800,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 11:30.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 5 % ceny wywoławczej, płatne najpóźniej do dnia 20 lipca 2015 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie prowadzonego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem: „Wadium-Łupice” z podaniem numeru działki. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Uczestnik obowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienie przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
2. Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału lub poświadczonego notarialnie odpisu pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
4. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:
1. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości upłynął w dniu 11 czerwca 2015 r.
2. Postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
3. Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, płatna będzie jednorazowo, nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.
4. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.
5. Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
6. Starosta może odwołać przetarg bez podania uzasadnionej przyczyny.
7. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.
8. Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. (65) 540-17-95.

 

Translate »