Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

V przetarg ustny nieograniczony, położony w Sławie przy ulicy Ogrodowej pod numerem 1

Print Friendly, PDF & Email

http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa

 

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 38,00 m2, położonego w Sławie przy ulicy Ogrodowej pod numerem 1

1. Opis nieruchomości: lokal użytkowy o powierzchni 38,00 m2 znajduje się na 1 piętrze w budynku położonym w Sławie przy ulicy Ogrodowej pod numerem 1, w którym mieści się: przychodnia, gabinety lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Pedagogiczna, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 210/3, numer KW: ZG1W/00013381/0.

2. Zagospodarowanie lokalu: lokal przeznaczony jest na działalność administracyjno-biurową, medyczną. Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, na czas nieoznaczony. Rozliczenie mediów: wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, dostarczenie zimnej wody, dostarczanie energii cieplnej – ryczałt, opłata za energię elektryczną według wskazań podlicznika.

3. Cena wywoławcza: 6,75 zł netto za m2 powierzchni użytkowej lokalu, do czynszu zostanie naliczone 23% podatku VAT. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.

4. Termin wnoszenia opłat czynszowych: do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.

5. Obciążenia nieruchomości: lokal wolny od obciążeń.

6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2015 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, w sali 206.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:

– Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu polskim w wysokości 150,00 zł płatne najpóźniej do dnia 11 maja 2015 r. na rachunek Starostwa Powiatowego we Wschowie prowadzonego przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007, z dopiskiem „Wadium– lokal Ogrodowa”. Za datę wpływu wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Wadium ulega przepadkowi w sytuacji odstąpienia od podpisania umowy najmu przez osobę, która wygrała przetarg. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się na rachunek wskazany przez wpłacającego przed upływem 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu, a także w przypadku, gdy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.

– Oferenci winni przedstawić komisji przetargowej: pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, oryginał dowodu wpłaty wadium, 1) osoby fizyczne – dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport); osoby prawne – aktualny wypis z właściwego rejestru oraz upoważnienie notarialne udzielane przez organ przedstawicielski; pełnomocnicy – oryginał lub poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, upoważniający do działania na każdym etapie postępowania. Nie przedłożenie wymaganych dokumentów skutkować będzie nie dopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

– Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie ustala się w wysokości 0,10 zł netto za m2.

– Odwołanie przetargu, jego unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

8. Terminy przeprowadzenia przetargów:

I przetarg przeprowadzony w dniu 26.06.2014 r., II przetarg przeprowadzony w dniu 18.09.2014 r., III przetarg przeprowadzony w dniu 27.11.2014 r., IV przeprowadzony w dniu 26.02.2015 r. zakończone zostały wynikiem negatywnym.

9. Informacje dodatkowe:

* Zaleca się uczestnikom przetargu dokonanie wizji lokalnej pomieszczenia będącego przedmiotem najmu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o lokalu będącym przedmiotem przetargu.

* Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

* Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju numer 219 lub pod numerem telefonu (65)  540 17 95 w godzinach urzędowania.

 

 

Translate »