Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

III rokowania na sprzedaż nieruchomości, położonej we Wschowie przy ulicy Tylnej

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Powiatu Wschowskiego

działając na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 518z późn. zm.), Uchwały Nr 8/2015 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego:

ogłasza III rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

będącej własnością Powiatu Wschowskiego, położonej we Wschowie przy ulicy Tylnej

 

Opis nieruchomości

1. Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Powiatu Wschowskiego, położona we Wschowie przy ul. Tylnej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 861/5 o pow. 0,0805 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wschowie prowadzi księgę Wieczystą ZG1W/00016235/3.

2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, kształt działki jest regularny, brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej.

3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada podstawowe przeznaczenie MN,U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

4. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza wynosi 65 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

 

Termin i miejsce przeprowadzenia rokowań:

Rokowania odbędą się 21 maja 2015 roku o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym we Wschowie w pok. 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa.

 

Warunki uczestnictwa w rokowaniach:

1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej we Wschowie”, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do dnia 18 maja 2015 roku do godz. 1600 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 204.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia zgłoszenia,

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

– kopię dowodu wpłaty zaliczki,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

– proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

 

Sposób i tryb przeprowadzenia rokowań reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w pieniądzu polskim w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 groszy). Zaliczkę należy wpłacić do dnia 18 maja 2015 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr: 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 Bank Spółdzielczy we Wschowie z dopiskiem „Wadium-Tylna”. Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia rokowań, a także gdy rokowania zakończą się wynikiem negatywnym.

3. Odwołanie rokowań, ich unieważnienie lub zamknięcie bez wybrania oferty nie daje podstaw do naliczenia odsetek od wpłaconej zaliczki.

4. Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału lub poświadczonego notarialnie odpisu pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

5. Rokowania mogą się odbyć bez względu na liczbę uczestników rokowań.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży zostaną podane w odrębnym piśmie w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba    ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Starosta może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacona zaliczka nie podlega wówczas zwrotowi.

 

Informacje dodatkowe:

1. Na przedmiotową nieruchomość odbyło się pięć przetargów w dniach: 21 sierpnia 2013 roku, 30 października 2013 roku, 23 stycznia 2014 roku, 27 marca 2014 roku, 12 czerwca 2014 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym oraz rokowania w dniach: 06 listopada 2014 roku, 26 lutego 2015 roku, które również zakończyły się wynikiem negatywnym.

2. Cena nieruchomości ustalona w rokowaniach, pomniejszona o wpłaconą zaliczkę będzie płatna, nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy notarialnej. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymagalnej należności na rachunek Starostwa Powiatowego.

3. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości.

4. Zaleca się uczestnikom rokowań dokonanie wizji w terenie, zapoznanie się z otoczeniem nieruchomości oraz uzyskanie na własną odpowiedzialność wszelkich informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

5. Starosta może odwołać przetarg bez podania uzasadnionej przyczyny.

6. Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania nabywcy nieruchomości.

7. Bliższych informacji udziela pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami- Pani Anna Anders, pokój 219, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tel. 65-540-17-95.

 

Wywieszono w dniu 09.04.2015 r.

 

 

Translate »