Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 23,60 m2, położonego w Sławie przy ulicy Ogrodowej numer 1

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 23,60 m2, położonego w Sławie przy ulicy Ogrodowej numer 1

1. Opis nieruchomości: lokal użytkowy znajduje się na 1 piętrze w budynku, w którym mieści się przychodnia, gabinety lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Pedagogiczna, położony w Sławie przy ulicy Ogrodowej na działce oznaczonej numerem 210/3, KW ZG1W/00013381/0.

2. Obciążenia nieruchomości: lokal wolny od obciążeń.

3. Zagospodarowanie lokalu: lokal przeznaczony jest na działalność administracyjno-biurową, medyczną. Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na czas nieoznaczony. Rozliczenie mediów – ryczałt.

4. Cena wywoławcza: 6,75 zł netto za m2 powierzchni użytkowej lokalu, do czynszu zostanie naliczone 23% podatku VAT. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia, podatek od nieruchomości oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.

5. Termin wnoszenia opłat czynszowych: do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.

6. Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2015 r. o godzinie 1130 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, w sali 206.

7. Wadium: w wysokości 150,00 zł należy wpłacić do dnia 23 lutego 2015 r. przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu na konto przez nich  wskazane.

8. Termin przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego: 18.12.2014 r.

9.Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju numer 219 lub pod numerem telefonu (65) 540 17 95.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Translate »