Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczosći

Print Friendly, PDF & Email

PFP SFP ODRA


Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jedna z wiodących instytucji wspierających powstawanie i rozwój przedsiębiorczości w Polsce utworzyła w 2005 roku na terenie województwa lubuskiego Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Odra” (SFP „Odra”). Kapitał funduszu „Odra” wynosi 17,2 mln zł, z czego 12 mln zł stanowią środki Unii Europejskiej przyznane w ramach dokapitalizowania funduszy pożyczkowych z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

 

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Odra” jest przeznaczony dla mikro i małych przedsiębiorców województwa lubuskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek oraz pomoc szkoleniowo-doradcza.

Pożyczki udzielane przez Subregionalny Fundusz Pożyczkowy “Odra”są finansowane ze środków Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oferta Funduszu „Odra” kierowana jest do mikro i małych przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.

Wspólnie z samorządami lokalnymi Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez utworzone w województwie lubuskim Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF‑y usytuowane są na terenach powiatów województwa lubuskiego i w Biurze Regionalnym PFP w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Poniżej przedstawione są podstawowe informacje odnośnie udzielanych pożyczek.

 

O pożyczkę w SFP „Odra” może ubiegać się przedsiębiorca, który:

* § zatrudnia do 50 pracowników;

* § ma swoją siedzibę i prowadzi podstawową działalność na terenie województwa lubuskiego;

* § działa co najmniej 3 miesiące;

* § posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka;

* § ma dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju;

* § działa we wszystkich branżach, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego i nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska, a także działalności powszechnie uznawanej za nieetyczną.

 

Pożyczka SFP „Odra”:

* § może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe,

* § maksymalna kwota pożyczki to 500 tys. zł na dany cel;

* § okres spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy, w indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy;

* § dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;

* § minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 20% wartości przedsięwzięcia;

* § oprocentowana według stawki każdorazowo określanej w umowie pożyczki. Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki powiększonej o marżę,

* do maksymalnie 3,0 punktów procentowych w stosunku rocznym;

* § od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia;

* § zabezpieczenie z tytułu pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, zastaw rejestrowy.

SFP „Odra” współpracuje z: Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze www.lfpk.pl.

Szczegółowe informacje na temat działalności SFP „Odra” oraz druki wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami można uzyskać w podanych poniżej Punktach Obsługi Funduszu, na stronie internetowej: www.pfp.com.pl, w Biurze Regionalnym PFP SFP „Odra” w Gorzowie Wielkopolskim, a także w siedzibie Fundacji.

informacja o PFP SFP ODRA 2015-1

Translate »