Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow.23,60 m2, położonego w Sławie przy ulicy Ogrodowej numer 1

Print Friendly, PDF & Email

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow.23,60 m2, położonego w Sławie przy ulicy Ogrodowej numer 1

 

 

  1. 1.   Opis nieruchomości: lokal użytkowy znajduje się na 1 piętrze w budynku, w którym mieści się przychodnia, gabinety lekarskie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Pedagogiczna, położony w Sławie przy ulicy Ogrodowej na działce oznaczonej numerem 210/3,                       KW ZG1W/00013381/0.
  2. 2.   Obciążenia nieruchomości: lokal wolny od obciążeń.
  3. 3.   Zagospodarowanie lokalu: lokal przeznaczony jest na działalność administracyjno-biurową, medyczną. Zawarcie umowy najmu nastąpi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na czas nieoznaczony. Rozliczenie mediów – ryczałt.
  4. 4.   Cena wywoławcza: 6,75 zł netto za m2 powierzchni użytkowej lokalu, do czynszu zostanie naliczone 23% podatku VAT. Najemca opłaca ponadto koszty ubezpieczenia, podatek                    od nieruchomości oraz opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu.
  5. 5.   Termin wnoszenia opłat czynszowych: do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury VAT.
  6. 6.   Miejsce i termin przetargu: przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2014 r.                                o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c,              w sali 206.
  7. 7.   Wadium: w wysokości 150,00 zł należy wpłacić do dnia 15 grudnia 2014 r. przelewem             na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007. Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni                        po zamknięciu przetargu na konto przez nich  wskazane.
  8. 8.   Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru                            i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie w pokoju numer 219                          lub pod numerem telefonu 65 540 17 95.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Translate »