Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości

Print Friendly, PDF & Email

 Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości

niezabudowanej będącej własnością Powiatu Wschowskiego,
położonej we Wschowie przy ulicy Tylnej 

 

na podstawie art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.), Uchwały Nr 148/2013 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Powiatu Wschowskiego:

 

 1. Nieruchomość niezabudowana położona we Wschowie przy ul. Tylnej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 861/5 o pow. 0,0805 ha. Nieruchomość  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, kształt działki jest regularny, brak przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka posiada podstawowe przeznaczenie MN,U- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
  Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta ZG1W/00016235/3, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wschowie.
 2. Cena wywoławcza wynosi 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy)
 3. Rokowania odbędą się 06 listopada 2014 roku o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym we Wschowie w pok. 206, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
 4. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 5. Na przedmiotową nieruchomość odbyło się pięć przetargów: w dniach: 21 sierpnia 2013 roku, 30 października 2013 roku, 23 stycznia 2014 roku, 27 marca 2014 roku, 12 czerwca 2014 roku za cenę 87 000,00 zł, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 6. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania na sprzedaż nieruchomości    niezabudowanej we Wschowie”, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań, tj. do dnia 03 listopada 2014 roku do godz. 1500 w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 204

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeśli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

– datę sporządzenia zgłoszenia,

– proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

– kopię dowodu wpłaty zaliczki,

– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

– proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Sposób i tryb przeprowadzenia rokowań reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

 1. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki w kwocie 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy). Zaliczka może być wnoszona w pieniądzu. Zaliczkę należy wpłacić do dnia 03 listopada 2014 roku przelewem na konto Starostwa Powiatowego we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 Bank Spółdzielczy we Wschowie. Zaliczka wpłacona po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w rokowaniach. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji przed rozpoczęciem rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań na konto przez nich wskazane.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Wschowie od poniedziałku do piątku w pok. 219  lub pod nr tel. 065 540 17 95 w godz. od 700-1500.
 3. Warunki dla nabywcy:

1)     Nabywca w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

2)     Pod rygorem utraty zaliczki i prawa do nabycia nieruchomości należy przystąpić do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

3)     Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, w przypadku nabycia nieruchomości przez podmiot zagraniczny należy zawrzeć przynajmniej umowę przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości, a w terminie 3 miesięcy od dnia rokowań zawrzeć ostateczną umowę notarialną przeniesienia własności po przedłożeniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4)     Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.

Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Wywieszono w dniu 16.09.2014r.

 

Translate »