Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku

Print Friendly, PDF & Email

EP.524.3.2013                                                                                         Wschowa, dnia 17.12.2013 r.                          

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/193/2013 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 2673)

Zarząd Powiatu Wschowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy z zakresu:

 

1)      nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 12.000 zł,

2)      ratownictwo i ochrona ludności – 10.000 zł,

3)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 20.000 zł,

4)      kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 25.000 zł,

5)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 33.000 zł.

 

1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w/w   ustawie spełniające łącznie następujące warunki:

– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

    – zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Wschowskiego,

    – posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę i bazę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

– złożą w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę,

– do oferty dołączą:

a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument z rejestru potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym). Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli organizacji/podmiotu;

b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów) – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

1)  Zadania należy realizować od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 r.,

2) Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie pomiędzy oferentem a Powiatem Wschowskim,

3) Zadania powinny być zrealizowane z największą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,

4)  Dotacja może być przekazywana jednorazowo lub w transzach,

5)  Oferent umożliwi dokonanie kontroli i oceny realizacji zadania.

3. Wymagany jest wkład finansowy. Wkład finansowy stanowią środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł.

4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku otrzymania niższej niż dotowana kwota dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu.

5. Oferty w zamkniętej kopercie z oznaczeniem zadania, którego dotyczą należy składać do dnia 07.01.2014 r. do godz. 13.00 w Sekretariacie (pokój 204) Starostwa Powiatowego we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c.

Ofertę należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

6. Do w/w zadań publicznych uprawniony podmiot może złożyć tylko 1 ofertę. Złożenie przez oferenta więcej ofert na to samo zadanie spowoduje, że żadna ze złożonych ofert nie będzie rozpatrywana.

7. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, złożone po terminie oraz przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane.

8. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 07.01.2014 r. godz. 14.00. Oferty organizacji zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wschowskiego. Komisja Konkursowa może zwrócić się do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

9. Zarząd Powiatu Wschowskiego podejmie decyzje o przyznaniu dotacji dla organizacji w terminie do 45 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

10. Kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

– wartość merytoryczna oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,

– możliwość realizacji zadania przez dany podmiot,

– ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

– dotychczasowa współpraca organizacji z Powiatem,

– doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,

– korzyści wynikające z realizacji zadania dla mieszkańców Powiatu.

11. Od decyzji Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz

na stronach:www.wschowa.info i bip.wschowa.info

 

Informacja o zadaniach publicznych i wysokości dotacji w 2012 r.

 

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1. Wschowsko Sławskie Towarzystwo Koszykówki – „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Koszykówki” – 8 000 zł,

2. Stowarzyszenie Klub Jeździecki “TRADYCJA” Siedlnica – „II Powiatowe Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi” – 1 500 zł,

3. Stowarzyszenie LAS WODA & BLUES Sława-Radzyń  – „IV Bluesobiegi Sławskie” – 1 500 zł

4. Wschowski Klub Motorowy

a) Mistrzostwa Polski w Motocrossie Quadów i Puchar Polski w Motocrossie Motocykli – 1 500 zł

b) Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie – 1 500 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy „YACHT CLUB SŁAWA” – „Przygoda z żeglarstwem” – 1 000 zł

6. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KORONA”

a) „IV Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Wschowskiego i rozpoczęcia wakacji 2012” – 2 000 zł

b) I Volley Cup o puchar Starosty z „KORONĄ” – 2 000 zł

7. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez Strzelectwo – 500 zł

8. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” – „Olimpiada Radości” –  500 zł

II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie – „Pokazy slajdów podróżników i explorerów” – 3 000 zł

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie – „Zaczarowana Kraina – VIII Przegląd Twórczości Teatralnej” – 1 200 zł

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom o Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA” Sława – „Malować każdy może – Kto chce szuka sposobu, kto chce szuka powodu” – 1 000 zł

4. Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie – „Legendy są dla duszy tym czym czekolada dla gardła” – 3 000 zł

5. Stowarzyszenie LAS, WODA & Blues Sława-Radzyń – „VI Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues” – 3 000 zł

6. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie – „Mali Artyści” – 2 800 zł

7. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

a) „Czas aktywności młodych artystów” – 5 000 zł

b) „XXXXI Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw” – 1 000 zł

III. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie – „Dzień z Januszem Korczakiem” – 1 800 zł

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE” Łysiny – „Czas miło spędzamy, gdy Powiat Wschowski zwiedzamy” – 1 900 zł

3. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – „Muzyka i taniec – szansą na sukces” – 6 000 zł

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie – „Kino” – 3 500 zł

5. Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie – Konferencja naukowa: „Rycerze – szlachta – ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej” – 1 350 zł

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie – „III Powiatowy Konkurs Chemiczny – Poznajemy Tajemnice Chemii” – 450 zł

IV. Ochrony i promocji zdrowia

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra – „Zakup manekina do nauki prowadzenia akcji BLS (resuscytacji)” – 790 zł

2. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich – „Pokonać Raka Pomagając Sobie i Innym” – 2 500 zł

3. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zielona Góra – „Honorowe Krwiodawstwo PCK w Powiecie Wschowskim” – 1 110 zł

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI” w Przyczynie Górnej – „Żyj zdrowo” – 1 500 zł

5. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Gorzów Wlkp. – „Nie skreślaj Siebie! Pokażemy Ci, jak można możesz żyć!” – 2 600 zł

6. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa – „Z harcerzami bezpiecznie” – 1 500 zł

V. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zielona Góra –  „Powiatowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia” – 2 000 zł

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie – „Używkom i nałogom mówimy – NIE” – 3 000 zł

VI. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK we Wschowie – „II Wschowski Dzień Autyzmu” – 3 000 zł

2. ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa – „Harcerski Biwak Integracyjny” – 2 000 zł

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA” Sława – „Integrujemy się i znajdujemy swoje miejsce w społeczeństwie” – 2 000 zł

4. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Gorzów Wlkp. – „Razem łatwiej  warsztaty aktywizujące dla dzieci słabo widzących i niewidomych” – 2 600 zł

5. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie – „Integracja osób niepełnosprawnych” – 3 100 zł

6. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Koło PZN we Wschowie – „Wspieranie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 2 300 zł

VII. Ratownictwa i ochrony ludności

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra – „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach w powiecie wschowskim” –  8 000 zł

2. Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zielona Góra – „Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża” – 2 000 zł

VIII. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie –  „Zapamiętaj ten EKO-dzień” – 1 220 zł

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI” w Przyczynie Górnej –  „Chrońmy czyste powietrze” w ramach VIII Powiatowego Przeglądu Widowisk Ekologicznych Zielona Scena – 2 000 zł

 

Informacja o zadaniach publicznych i wysokości dotacji w 2013 r.

 

I konkurs

 

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1)                 Wschowsko Sławskie Towarzystwo Koszykówki zadanie „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Koszykówki” – 9.000zł

2)                 Wschowski Klub Motorowy zadanie „Mistrzostwa Polski w Motocrossie Quadów i Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie” – 4.000zł

3)                 Stowarzyszenie LAS WODA & BLUES Sława-Radzyń zadanie „V Bluesobiegi Sławskie” – 4.000zł

4)                  Stowarzyszenie Klub Jeździecki “TRADYCJA” Siedlnica zadanie „IV Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi” – 3.000zł

5)                 Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KORONA” zadanie „V Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Wschowskiego i rozpoczęcia wakacji 2013” – 3.000zł

6)                 Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień zadanie „III Integracyjny Bieg Orła dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – 2.000zł

7)                 Uczniowski Klub Sportowy „Tarcza” Sława zadanie „Wakacje pod żaglami” – 2.000zł

8)                 Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa zadanie „Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez Strzelectwo – 3.000zł

II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1)      Stowarzyszenie LAS, WODA & Blues Sława-Radzyń zadanie „VII Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues” – 3.000zł

2)      Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie zadanie publikacja książki „Kultura radości na ziemi wschowskiej. Obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt.”– 4.000zł

3)      Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie  zadanie „Kultura, sztuka – terapia dla ciała i duszy” – 3.500zł

4)      Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej zadanie „Muzyka i Taniec – Pasja i Taniec” – 5.000zł

III. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1)                  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie zadanie „Oglądaj i smakuj świat” – 2.880zł

2)                  Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE” Łysiny zadanie „Leki z Bożej Apteki” – 1.810zł

3)             Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej zadanie „Taniec i Granie to Nasze zadanie” – 3.000zł

4)                  Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie zadanie „Konferencja naukowa dot. reformacji i tolerancji na ziemi wschowskiej” – 3.300zł

5)             Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie zadanie „IV Powiatowy Konkurs Chemiczny – Poznajemy Świat Chemii” – 510zł

6)                  Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie zadanie „Zdrowo jemy – zdrowo gotujemy” – 2.000zł

IV. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1)                 Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich zadanie „Pokonać Raka Pomagając Sobie i Innym” – 3.500zł

2)                 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK we Wschowie – „Powiatowa Olimpiada Radości”.” – 2.400zł

3)                 Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie – „Integracja osób niepełnosprawnych” – 3.500zł

4)                 Polski Związek Niewidomych Koło PZN we Wschowie zadanie „Wspieranie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – W grupie raźniej…” – 3.700zł

5)                 Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze zadanie „Niepełnosprawny umie udzielać pierwszej pomocy” – 2.000zł

6)                 Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie zadanie „Różni, ale równi” – 1.900zł

V. Ratownictwa i ochrony ludności

1)                 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach w powiecie wschowskim” –  8.000zł

2)                 Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zielona Góra zadanie  „Ucz się pierwszej pomocy z PCK” – 2.000 zł

II konkurs

 

I. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1)         Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie zadanie „Pokazy slajdów podróżników i explorerów”  – 3.500 zł

2)         Stowarzyszenie „WITOSŁAWA” ze Sławy zadanie „Warsztaty muzyczne dla Chóru Cantate Deo ze Sławy – przygotowanie i współudział w życiu kulturalnym powiatu wschowskiego i całego kraju” – 4.400 zł

3)         ZHP Chorągiew Wielkopolska – HUFIEC WSCHOWA zadanie „Tak jak Rudy, Alek, Zośka…” – 1.600 zł

II. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1)         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA” w Sławie zadanie „Gotować każdy może” –  1.500 zł

III. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1)         ZHP Chorągiew Wielkopolska – HUFIEC WSCHOWA zadanie „Harcerski biwak integracyjny” – 1.500 zł

2)         Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA” zadanie „Integrujemy się i poznajemy” – 1.500 zł.

W podpisie (-)

Marek Boryczka

Starosta

Translate »