Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Protokół z przebiegu konsultacji

Print Friendly, PDF & Email

Wschowa, dnia 12.11.2013 r.

EP.0006.15.2013 

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu 

„Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”

  

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu rocznego „Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 23 października 2013 r. do 5 listopada 2013 r.

Informacja o konsultacjach była umieszczona na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji do projektu programu w następujących formach:

  osobiście do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Wschowie, pokój 204 II piętro;

– pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1c 67-400 Wschowa;

– fax. 65 540-19-32;

– e-mailem edukacja@powiat.wschowa.com.pl.

Ponadto zamieszczono pliki do pobrania:

1)  formularz konsultacji,

2) projekt „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić uwagi do projektu programu. W konsultacjach mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Wschowskiego.

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag, opinii, propozycji rozwiązań do projektu „Programu współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Translate »