Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Ogłoszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2013 roku

Print Friendly, PDF & Email

EP.524.2.2013 Wschowa, dnia 24.04.2013 r.

Ogłoszenie o wynikach II konkursu na zadania publiczne w 2013 roku

Zarząd Powiatu Wschowskiego informuje, że w wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonego w związku z realizacją Uchwały nr XXI/124/2012 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok zdecydowano o przyznaniu dotacji na realizację następujących zadań z zakresu:

I. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1) Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie zadanie „Pokazy slajdów podróżników i explorerów” – 3.500 zł

2) Stowarzyszenie „WITOSŁAWA” ze Sławy zadanie „Warsztaty muzyczne dla Chóru Cantate Deo ze Sławy – przygotowanie i współudział w życiu kulturalnym powiatu wschowskiego i całego kraju” – 4.400 zł

3) ZHP Chorągiew Wielkopolska – HUFIEC WSCHOWA zadanie „Tak jak Rudy, Alek, Zośka…”. – 1.600 zł

II. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA” w Sławie zadanie „Gotować każdy może” – 1.500 zł

III. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1) ZHP Chorągiew Wielkopolska – HUFIEC WSCHOWA zadanie „Harcerski biwak integracyjny” – 1.500 zł

2) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA”zadanie „Integrujemy się i poznajemy” – 1.500 zł

Wszystkie oferty poddano ocenie formalnej zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i ogłoszeniem o konkursie.

Oferenci, którym przyznano niższą dotację niż wnioskowana w ofercie zobowiązani są do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. W przypadku rezygnacji z przyznanej dotacji oferent powinien złożyć do organu wnioskującego pisemne oświadczenie – podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.

w podpisie

(-) Marek Boryczka

Starosta Wschowski

Translate »