Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok

Print Friendly, PDF & Email

W Powiecie Wschowskim współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na przyjmowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uchwalanym przez Radę Powiatu Wschowskiego. Program na rok 2012 został uchwalony w dniu 21 grudnia 2011 r. uchwałą nr XIII/81/2011. Był konsultowany na spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie w dniu 11.10.2011 r. W spotkaniu uczestniczyły 22 stowarzyszenia.

Podejmowane kierunki działań w 2012 roku przede wszystkim miały na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez pomoc finansową udzielaną w formie dotacji oraz współorganizacji imprez.

W Programie współpracy na 2012 rok wyznaczono następujące priorytetowe zadania:

1) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

2) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

3) ratownictwo i ochrona ludności,

4) ochrona i promocja zdrowia,

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,

7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Bezpośrednimi realizatorami Programu były organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kluby sportowe działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie. Zasady i formy współpracy określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwała nr VI/29/2011 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 Nr 56, poz. 1136).

Zarząd Powiatu podpisał umowę o przyznaniu dotacji dla Powiatowej Spółki Wodnej dot. wspierania w realizacji zadania publicznego pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych na terenie działania PSW we Wschowie” na kwotę 60 000,00 zł. Informacja o przyznaniu dotacji została umieszczona na BIP-ie.

Współpraca Powiatu z organizacjami ma również charakter pozafinansowy. Dotyczy to w szczególności form o charakterze informacyjnym i organizacyjnym. To informowanie o możliwościach udziału w konferencjach, szkoleniach oraz konkursach grantowych organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia działające na terenie Polski, a także o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych z np. z funduszy UE, konsultacje telefoniczne, współpraca w zakresie opiniowania przedstawianych ofert, udostępnianie pomieszczeń i materiałów. W ramach cyklicznych spotkań z organizacjami poruszano problemy organizacji, konsultowano projekty uchwał oraz wymieniano się informacjami. Przedstawiciele organizacji zwrócili uwagę na przyjazną atmosferę i gotowość pomocy w załatwianiu formalności.  W budynku Starostwa znajduje się siedziba Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych we Wschowie.

Rok 2012 to dalsza ścisła współpraca ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze oraz kampania dotycząca pozyskiwania środków z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizacje z Powiatu Wschowskiego wzbogaciły się o kwotę około 83 765,00 zł. Stowarzyszenia z terenu powiatu pozyskują Środki finansowe poprzez ZLOP, która jest organizacją pożytku publicznego. Powiat Wschowski uczestniczył w projekcie polsko-niemieckim pod tytułem” Utworzenie dwóch modelowych ośrodków doradztwa dla Powiatów Wschowa i Międzyrzecz w ramach projektu „Akcja człowiek” realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze. Dzięki tym działaniom w budynku Starostwa mieści się Ośrodek Doradztwa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych we Wschowie.

Poprzez stronę internetową mieszkańcy powiatu dowiadywali się o wspólnych przedsięwzięciach realizowanych wraz z III sektorem. Na stronie internetowej znajduje się również zakładka organizacje pozarządowe oraz bank danych o organizacjach.

Z ważnych wydarzeń z 2012 roku warto przypomnieć:

24 stycznia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się I Lubuskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zorganizowane przez ZLOP pod patronatem Elżbiety Polak Marszałka Województwa Lubuskiego.

16 marca 2012 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie stowarzyszeń z przedstawicielami Fundacji Collegium Polonicum w Słubicach w ramach projektu „Podaj Dalej”, które dotyczyło pozyskiwania środków zewnętrznych, grantów oraz możliwości efektywnego wykorzystania tych środków do wspierania działalności organizacji.

W związku z ogłoszonym przez Sejmik Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze X konkursem pod nazwą „Lubuski Laur Oświaty”zdecydowano o zgłoszeniu do wyróżnienia Panią Renatę Chilarską Przewodniczącą Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych we Wschowie oraz organizację Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, instytucji, jednostek, stowarzyszeń,  które poprzez swoje działania wspierają oświatę, przyczyniają się do jej rozwoju, podejmują ciekawe inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży. Kapituła konkursu powołana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego nagrodziła: w kategorii osoby fizyczne – Wyróżnieniem Renatę Chilarską, natomiast w kategorii Jednostki Samorządu Terytorialnego i Stowarzyszenia: Głównym Wyróżnieniem Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie. Lubuskie Laury Oświaty zostały uroczyście wręczone 25 czerwca 2012 r. podczas XXVI Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W roku 2012 odbyły się 3 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na których przede wszystkim opiniowano propozycje podziału środków otrzymywanych z PFRON oraz zajmowano się bieżącymi problemami osób niepełnosprawnych.

W dniu 31 stycznia 2012 r. rozpisano otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przeprowadzonych w związku z realizacją Uchwały Rady Powiatu Wschowskiego nr XIII/81/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok oraz rozpisano nabór kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Komisja konkursowa powołana Uchwałą nr 67/2012 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 14 lutego 2012 r. sprawdziła 49 ofert organizacji. Przeprowadziła analizę formalną i merytoryczną złożonych ofert oraz przedłożoną dokumentację. W dniu 29 marca 2012r. Zarząd Powiatu podjął ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji dla organizacji pozarządowych. Informacja o przyznanych dotacjach została zamieszczona w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu Wschowskiego zdecydował o przyznaniu dotacji na realizację następujących zadań:

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1)       Wschowsko Sławskie Towarzystwo Koszykówki – „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Koszykówki” – 8 000zł,

2)       Stowarzyszenie Klub Jeździecki “TRADYCJA” Siedlnica – „II Powiatowe Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi” – 1 500zł,

3)       Stowarzyszenie LAS WODA & BLUES Sława-Radzyń  – „IV Bluesobiegi Sławskie” – 1 500zł

4)       Wschowski Klub Motorowy

a)       Mistrzostwa Polski w Motocrossie Quadów i Puchar Polski w Motocrossie Motocykli – 1 500zł

b)       Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie – 1 500 zł

5)       Uczniowski Klub Sportowy „YACHT CLUB SŁAWA” – „Przygoda z żeglarstwem” – 1 000zł

6)       Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KORONA”

a)       „IV Turniej Piłki Nożnej o puchar Starosty Wschowskiego i rozpoczęcia wakacji 2012” – 2 000zł

b)       I Volley Cup o puchar Starosty z „KORONĄ” – 2 000zł

7)       Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „Rozwijanie umiejętności sportowych poprzez Strzelectwo – 500zł

8)       Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” – „Olimpiada Radości” –  500zł

II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1)       Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie – „Pokazy slajdów podróżników i explorerów” – 3 000zł

2)       Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie – „Zaczarowana Kraina – VIII Przegląd Twórczości Teatralnej” – 1 200zł

3)       Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom o Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA” Sława – „Malować każdy może – Kto chce szuka sposobu, kto chce szuka powodu” – 1 000zł

4)       Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie – „Legendy są dla duszy tym czym czekolada dla gardła” – 3 000zł

5)       Stowarzyszenie LAS, WODA & Blues Sława-Radzyń – „VI Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues” – 3 000zł

6)       Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie – „Mali Artyści” – 2 800zł

7)       Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

a) „Czas aktywności młodych artystów” – 5 000zł

b) „XXXXI Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw” – 1 000zł

III. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

1)       Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie – „Dzień z Januszem Korczakiem” – 1 800zł

2)       Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „PRZY SZKOLE” Łysiny – „Czas miło spędzamy, gdy Powiat Wschowski zwiedzamy” – 1 900zł

3)       Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – „Muzyka i taniec – szansą na sukces” – 6 000zł

4)       Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty” we Wschowie – „Kino” – 3 500zł

5)       Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie – Konferencja naukowa: „Rycerze – szlachta – ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej” – 1 350zł

6)       Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie – „III Powiatowy Konkurs Chemiczny – Poznajemy Tajemnice Chemii” – 450zł

IV. Ochrony i promocji zdrowia

1)       Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra – „Zakup manekina do nauki prowadzenia akcji BLS (resuscytacji)” – 790zł

2)       Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich – „Pokonać Raka Pomagając Sobie i Innym” – 2 500zł

3)       Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zielona Góra – „Honorowe Krwiodawstwo PCK w Powiecie Wschowskim” – 1 110zł

4)       Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI” w Przyczynie Górnej – „Żyj zdrowo” – 1 500zł

5)       Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Gorzów Wlkp. – „Nie skreślaj Siebie! Pokażemy Ci, jak można możesz żyć!” – 2 600zł

6)       ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa – „Z harcerzami bezpiecznie” – 1 500zł

V. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1)       Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zielona Góra –  „Powiatowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia” – 2 000zł

2)       Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie – „Używkom i nałogom mówimy – NIE” – 3 000zł

VI. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1)       Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK we Wschowie – „II Wschowski Dzień Autyzmu” – 3 000zł

2)       ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa – „Harcerski Biwak Integracyjny” – 2 000zł

3)       Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „STOKROTKA” Sława – „Integrujemy się i znajdujemy swoje miejsce w społeczeństwie” – 2 000zł

4)       Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Gorzów Wlkp. – „Razem łatwiej  warsztaty aktywizujące dla dzieci słabo widzących i niewidomych” – 2 600zł

5)       Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” we Wschowie – „Integracja osób niepełnosprawnych” – 3 100zł

6)       Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski Koło PZN we Wschowie – „Wspieranie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących zagrożonych wykluczeniem społecznym” – 2 300zł

VII. Ratownictwa i ochrony ludności

1)       Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręg Zielona Góra – „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach w powiecie wschowskim” –  8 000zł

2)       Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Zielona Góra – „Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Polskiego Czerwonego Krzyża” – 2 000zł

VIII. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

1)       Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK” we Wschowie –  „Zapamiętaj ten EKO-dzień” – 1 220 zł

2)       Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI” w Przyczynie Górnej –  „Chrońmy czyste powietrze” w ramach VIII Powiatowego Przeglądu Widowisk Ekologicznych Zielona Scena – 2 000zł

W 2012 r. Powiat Wschowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu podpisał 40 umów z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 94 220,00 zł. 1 oferent zrezygnował z podpisania umowy na kwotę 4 000,00 zł. Zwrócono 1 414,20 zł jako niewykorzystaną część dotacji. Wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z wykonania zadania.

Realizacja Programu pozwala na kontynuację współpracy z III sektorem oraz realizację wspólnych zadań wróżnychsferach życia społecznego.

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w BIP-ie www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej www.wschowa.info

 

Wschowa, dnia 12 marca 2013r.

Przedstawiono na Sesji Rady Powiatu Wschowskiego  w dniu 27 marca 2013 r.

Translate »