Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie poprzez budowę Centrum Rehabilitacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Print Friendly, PDF & Email

Projekt zrealizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Wschowie jest największą placówką kształcenia specjalnego na terenie województwa lubuskiego. W jego skład wchodzą szkoły specjalne: podstawowa, gimnazjum, szkoła zasadnicza, szkoła przysposabiająca do pracy oraz internat. W szkole prowadzone są Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. W procesie edukacyjnym SOSW wykorzystuje różnorodne metody, w celu najbardziej kompleksowego wpływania na rozwój uczniów. Uczniowie mają opracowany program edukacyjno-terapeutyczny stymulujący rozwój, który dodatkowo jest skoordynowany z programem rehabilitacyjnym, w szczególności dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim. Realizacja takiego programu wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. Barierę stanowiło niewystarczające zaplecze lokalowe. Infrastruktura SOSW była niedostosowana do potrzeb i możliwości placówki, a przede wszystkim do liczby uczniów.

W ramach projektu wybudowano obiekt Centrum Rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie. Obiekt połączony jest z budynkiem kotłowni i przylega do szczytowej ściany sali gimnastycznej, połączonej wcześniej z budynkiem głównym szkoły i jest to obiekt parterowy. Budowa obejmowała głownie utworzenie pomieszczeń związanych bezpośrednio z rehabilitacją dzieci. W obiekcie mieszczą się cztery gabinety: lekarski, logopedyczny, psychologa i zajęć indywidualnych oraz sale rehabilitacyjne: sala gimnastyki, gabinet fizykoterapii, sala zajęć kulinarnych i plastycznych, sala do chromoterapii i aromatoterapii, sala zajęć manualnych, sala do rehabilitacji zajęciowej, sala doświadczania świata, sala do zabaw z wodą. Do budynku zostały doprowadzone sieci zewnętrzne: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetyczna. Obiekt wyposażony jest w instalacje: centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewno-wywiewnej, p. poż., oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych, alarmowa i połączeń wyrównawczych. Budynek w całości przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu była poprawa warunków i podniesienie jakości nauczania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Wschowie, przyczyniające się do rozwoju placówki. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia odpowiednich warunków nauki w szkole oraz wpłynęła na podniesienie jakości kształcenia. Infrastruktura szkoły została unowocześniona i dostosowana do obecnych standardów i liczebności uczniów. Zostały stworzone warunki do rozwoju szkoły, co pozwoli na uruchamianie nowych metod nauczania i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Całkowity koszt projektu – 2 418 542,34 zł

w tym:

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 946 718,47 zł

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 420 000,00 zł

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 180 000,00 zł

– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 871 823,87 zł

Za realizację projektu pt. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie poprzez budowę Centrum Rehabilitacji dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” Powiatowi Wschowskiemu przyznana została nagroda Eurolidera 2009 w kategorii „Edukacja”. Nagroda dla Powiatu została wręczona przez Panią Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską w dniu 10 września 2009 w Międzynarodowym Centrum Muzycznym Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze podczas 1 Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 

Translate »