Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w SOSW we Wschowie

Print Friendly, PDF & Email

-Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie realizowane były następujące zajęcia dla uczniów klas I – III:

– zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

– zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

– gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

– specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (dogoterapia).

Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne do prowadzenia w/w zajęć.

Projekt realizowany w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013.

 

Całkowita wartość projektu – 19 282,50 zł,

w tym:

– Europejski Fundusz Społeczny -16 390,12 zł,

– budżet państwa – 2 892,38 zł.

Translate »