Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

Budowa hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wschowskim

Print Friendly, PDF & Email

Projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 4.2 „Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej” oraz w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego.

I Zespół Szkół jest największą palcówką edukacyjną na terenie powiatu. Szkoła posiada ciekawą ofertę edukacyjną, która jest ciągle dostosowywana do potrzeb zgłaszanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz potencjalnych inwestorów. W skład I Zespołu Szkół wchodzi technikum kształcące w specjalnościach: technologia drewna, informatyka, technologia żywności, spedycja, ekonomia, handel; liceum ogólnokształcące; zasadnicza szkoła zawodowa oraz gimnazjum dla dorosłych. Problem stanowiła natomiast przestarzała, niedostosowana do obowiązujących standardów i liczby uczniów baza sportowa szkoły. Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się do tej pory w sali gimnastycznej, posiadającej ograniczoną powierzchnię w stosunku do obecnych potrzeb oraz nie dysponującej odpowiednim zapleczem sanitarnym i socjalnym. Budowa nowej hali sportowej jest rozwiązaniem optymalnym, zaspakajającym potrzeby w zakresie prowadzenia zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych.

Przedmiotem inwestycji była budowa hali sportowej wraz z zapleczem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną, zewnętrzną i odwodnieniem obiektu. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu ma 759,04 m2 i wymiary: długość – 33,00 m, szerokość – 24,72 m, wysokość – 12,60 m. Gabaryty hali sportowej uwzględniają pełno-wymiarowe boiska do siatkówki i koszykówki przy podniesionej kurtynie. W nowej części oprócz hali sportowej znajduje się również magazyn sprzętu sportowego, pokój dla nauczycieli, pokój pierwszej pomocy, kotłownia oraz schowek porządkowy. Wokół obiektu wprowadzeno formy małej architektury, jak schody i tarasy zewnętrzne, a także utwardzone chodniki piesze i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest w całości dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa hala sportowa połączona została istniejącą salą gimnastyczną o powierzchni 242,08 m2 oraz niewielkim zapleczem, które zostało „wchłonięte” przez kubaturę nowego obiektu i przebudowane, tak aby w całości posiadało funkcję szatniowo – sanitarną. Wykonana została również budowa przyłącza: wodociągowego, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznego oraz przebudowa przyłącza: gazowego i kanalizacji sanitarnej.

Głównym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej, zapewniająca podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego oraz wpływająca na rozwój placówki. Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia odpowiednich warunków nauki w szkole oraz wpłynęła na podniesienie jakości kształcenia. Wybudowanie nowoczesnej hali sportowej niewątpliwie wzmocni również wizerunek i atrakcyjność I Zespołu Szkół i zachęci młodych ludzi do podejmowania w niej nauki.

Całkowity koszt projektu (roboty podstawowe) – 3 754 992,64 zł
w tym:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 2 628 494,85 zł
– Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 447 283,48 zł
– wkład własny Powiatu Wschowskiego – 679 214,31 zł

Koszt robót dodatkowych – 74 562,90 zł
w tym:
– Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 4 716,52 zł
– Powiat Wschowski – 69 846,38 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Translate »