Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

2010 r.

Print Friendly, PDF & Email

Informacja

Zarządu Powiatu Wschowskiego

o sposobie realizacji Programu Współpracy

Powiatu Wschowskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2010 rok

W Powiecie Wschowskim współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi opiera się na przyjmowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uchwalanym przez Radę Powiatu Wschowskiego. Program na 2010 rok przyjęto uchwałą nr XXXV/166/2009 w dniu 25.11.2009 r.

Zgodnie z programem współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku przybierała postać pomocy finansowej udzielanej w formie wspierania realizacji zadań publicznych oraz współorganizacji imprez. Formy współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi wynikają z potrzeb lokalnej społeczności.

W 2010 r. priorytetowe zadania realizowane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Wschowskiego były nastepujące:

1) ochrona i promocja zdrowia,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,

5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

6) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

7) utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych.

Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy były organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kluby sportowe działające na podstawie ustawy o sporcie i ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Organizacje pozarządowe na bieżąco były informowane o możliwościach udziału w konferencjach, szkoleniach oraz konkursach organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia działające na terenie Polski. Poprzez lokalne media i stronę internetową mieszkańcy powiatu dowiadują się o wspólnych przedsięwzięciach realizowanych wraz z III sektorem. Na stronie internetowej www.wschowa.info znajduje się zakładka organizacje pozarządowe, na której dostępne są informacje potrzebne w bieżącej działalności organizacji.

W budynku Starostwa znajduje się siedziba Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych we Wschowie. Od Przewodniczącej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Pani Renaty Chilarskiej oraz pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych organizacje pozarządowe mogą uzyskać informacje niezbędne dla swojej działalności. W Starostwie udostępniane są również najnowsze materiały publikowane w dwumiesięczniku organizacji pozarządowych gazeta.ngo.pl. (udostępniane są także na tablicy ogłoszeń przeznaczonej wyłącznie dla organizacji pozarządowych).

Znacząca współpraca Starostwa Powiatowego ze Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze oraz kampania dotycząca pozyskiwania środków z 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego spowodowała, że organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Wschowskiego wzbogaciły się o kwotę około 40.000 zł.

Ponadto w 2010 r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze przedstawił ofertę współpracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „@ktywni na rynku pracy” i propozycję szkoleniową dla archiwisty, natomiast Towarzystwo Integracji Społecznej w Zielonej Górze zaproponowało projekt „Silni Duchem – wsparcie osób niepełnosprawnych w drodze do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach spotkań z III sektorem przeprowadzono szkolenia dotyczące wypełniania ofert i sprawozdań, omawiano główne zmiany w znowelizowanej ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poruszano bieżące problemy organizacji, konsultowano projekty uchwał dotyczące współpracy samorządu z organizacjami.

Na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2010 r. rozpisano 3 otwarte konkursy ofert. Ogłoszenia zostały umieszczone w Gazecie Lubuskiej, Słowie Ziemi Wschowskiej, na stronie internetowej www.wschowa.info i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wschowa.info.

W ramach konkursu ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2009 r. Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotacje na wspieranie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „1. Organizacja Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych w Krosie Strzeleckim; 2. Organizacja – zagospodarowanie wypoczynku dla młodzieży – zasięg Powiatu: Wschowa, Sława, Szlichtyngowa; 3. Udział drużyn młodzieżowych w zawodach, konkursach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego – reprezentacje młodzieżowe” – 2 000 zł,

2) Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki Wschowa – „Rozgrywki Dolnośląskiej Ligii Juniorów w koszykówce męskiej , Rozgrywki o wejście do II Ligii w koszykówce męskiej w ramach Dolnośląskiego Związku Koszykówki. W miarę możliwości finansowych WSTK planuje w 2010 r. utworzenie sekcji kadetów i młodzików i zgłoszenie ich do rozgrywek w sezonie 2010/2011” – 8 360 zł,

3) Stowarzyszenie Klub Jeździecki “Tradycja” we Wschowie – „Organizacja zawodów jeździeckich na szczeblu regionalnym, IV Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody oraz Turniej Rycerski z udziałem zaproszonych Bractw Rycerskich” – 2 500 zł.

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

1) Stowarzyszenie Las Woda & Blues Sława – Radzyń „Organizacja IV Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego LAS WODA & BLUES z częścią konkursową promującą młode zespoły w szczególności z Powiatu Wschowskiego, które zgłoszą chęć uczestnictwa. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych towarzyszących festiwalowi: konkurs wiedzy o bluesie, odsłona alei gwiazd polskiego bluesa, otwarty festiwalowy turniej piłki siatkowej” – 3 000 zł,

2) Stowarzyszenie Rodziców Bajkowe Przedszkole we Wschowie – Poznajemy nasze królewskie miasteczko, tradycje, ciekawe miejsca, ciekawych ludzi – 2000 zł,

3) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej:

a) 1. “Kościół imienia Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie. Dziedzictwo” 2. Dwudniowa konferencja naukowa (25-26.10.2010) wraz z towarzyszącym jej programem artystycznym (wieczór muzyczno – literacki, wystawa prac konkursowych) oraz programem edukacyjnym (konkurs plastyczny dla uczniów szkół powiatu wschowskiego, wydanie publikacji z materiałami pokonferencyjnymi, artykuły w prasie o charakterze edukacyjnym) – 2 300 zł,

b) „1. Sympozjum naukowe z okazji 200. rocznicy wizyty elektora saskiego, księcia warszawskiego Fryderyka Augusta we Wschowie (2 V 1810-2 V 2010) 2. Jednodniowe sympozjum naukowe (2.05.2010) wraz z towarzyszącym programem artystycznym (Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej – repertuar patriotyczny, występ połączonych chórów szkolnych wraz z wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych)” – 4 900 zł,

c) „XXXIX Konfrontacje Muzykujących Rodzeństw” – 1 600 zł,

4) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych “Nasz Ośrodek” we Wschowie – „VI Przegląd Twórczości Teatralnej >>Zaczarowana Kraina<<” – 3 200 zł,

III. Ochrony i promocji zdrowia

1) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych “Nasz Ośrodek” we Wschowie – „Bieg po zdrowie”– 1 800 zł,

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi “Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej – „Nie jem chipsów i słodyczy, bo zdrowie dla mnie się liczy” – 1 400 zł.

IV. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie – „Integracja Sensoryczna – radosna terapia” – 3 000 zł,

2) Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej – Młodzieżowa Orkiestra Dęta – Siła Muzyki i Talentu – 7 000 zł,

3) Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi ”Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej – „VI Powiatowy Przegląd Widowisk Ekologicznych – Zielona Scena” – 3 300 zł,

4) Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi “Przy Szkole” w Łysinach – Olimpiada zimowa w oczach dziecka z Powiatu Wschowskiego – 1 700 zł.

V. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym

1) Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa – „1.Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni kulowej z okazji Święta Niepodległości RP, 2. Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie z broni kulowej o Puchar Starosty” – 1 100 zł,

2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Okręgu Zielona Góra Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze – „Organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych, działania prewencyjne i profilaktyczne. Zapobieganie patologiom społecznym” – 5 900 zł.

VI. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1) Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. – „Działania na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w Powiatu Wschowskiego – Pierwszy krok do samodzielności poprzez rehabilitację osób niepełnosprawnych i słabo widzących z Powiatu Wschowskiego” 7 200 zł,

2) Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp. Koło PZN we Wschowie – „Organizacja imprezy i wyjazdu integracyjnego dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych – niewidomych i słabowidzących z Powiatu Wschowskiego zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych we Wschowie” – 2 800 zł,

3) Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń” Wschowa – 1 300 zł,

4) Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” we Wschowie – „X Powiatowa Olimpiada Radości” – 2 700 zł.

W ramach drugiego konkursu ogłoszonego w dniu 19 marca 2010 r. Zarząd Powiatu Wschowskiego przyznał dotacje na wspieranie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KORONA” Wschowa na zadanie „Turniej Mini Euro Wschowa 2010 z okazji Dnia Dziecka” – 2 000 zł

II. Ochrony i promocji zdrowia

Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich na projekt „Razem Pokonajmy Raka Pomagając Sobie i Innym” w kwocie 3 900 zł.

Trzeci konkurs ogłoszono w dniu 08 czerwca 2010 r. Dotyczył wspierania w realizacji zadania publicznego pn.: „Utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych”. W ramach tego konkursu wpłynęła jedna oferta od Powiatowej Spółki Wodnej we Wschowie. Oferta spełniała wymogi formalne i merytoryczne konkursu. Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie otrzymała dotację w wysokości 60.000 zł.

W sumie organizacjom pozarządowym w 2010 r. przekazano kwotę 134.960 zł na zrealizowanie zadań publicznych. Realizatorzy projektów złożyli sprawozdania z ich wykonania w terminach określonych w zawartych umowach. Z powyższej kwoty wykorzystano środki w wysokości 134.720 zł.

Ponadto ze środków na promocję powiatu Zarząd Powiatu zakupił puchary i nagrody na imprezy i zawody sportowe organizowane przez stowarzyszenia i kluby.

W roku 2010 odbyły się 4 posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, na których przede wszystkim opiniowano propozycje podziału środków otrzymywanych z PFRON oraz zajmowano się bieżącymi problemami osób niepełnosprawnych. Rada współpracuje z organizacjami działającymi w zakresie pomocy i integracji osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu przyczyniła się do nadania większego znaczenia inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Pozwoliła na kontynuację współpracy z kompetentnymi i sprawnymi organizacjami, z którymi samorząd od wielu lat realizuje wspólne zadania w wielu sferach życia społecznego. Pieniądze publiczne są wydatkowane efektywniej i przejrzyście.

Niniejsza informacja podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego www.wschowa.info

Wschowa, dnia 18 marca 2011 r.

Opracował:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Translate »