Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

2011 r.

Print Friendly, PDF & Email

UCHWAŁA Nr XLV/209/2010

RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego

z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011, zwany dalej „programem” i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o organizacjach pozarządowych rozumie się przez nie organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program Współpracy Powiatu Wschowskiego

z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Znowelizowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat Wschowski wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizacji ważnych celów społecznych. Współpraca pomiędzy powiatem, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi i Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych sprzyjać będzie podejmowaniu wspólnych działań na rzecz rozwoju lokalnego i przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Podejmowane kierunki działania przede wszystkim będą miały na celu skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz zainteresowanych organizacji w oparciu o zasadę pomocniczości, partnerstwa, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz suwerenności stron.

Celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

Rozdział I

Zakres zadań publicznych Powiatu Wschowskiego realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Obszar zadań publicznych uznanych przez Radę Powiatu Wschowskiego za priorytetowe w roku 2011 oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację programu:

1) ochrona i promocja zdrowia – 14.000 zł,

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 16.000 zł,

3) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – 20.000 zł,

4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 20.000 zł,

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 20.000 zł,

6) ratownictwo i ochrona ludności – 5.000 zł,

7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 5.000 zł,

8) utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych – 60.000 zł.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą:

1) „Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego” z dnia 14 listopada 2007 r.,

2) „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wschowskiego” z dnia 30 grudnia 2003 r.,

3) „Program wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim w latach 2003 – 2013” z dnia 2 września 2003 r.

Rozdział II

Formy współpracy

Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwała nr XXXIII/180/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 46, poz. 1001 i z 2006 r. Nr 21, poz. 478).

Współpraca Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i udzielanie dotacji zarówno w drodze otwartych konkursów ofert jak i art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

2. cykliczne spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu oraz z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych,

3. wzajemne informowanie się o problemach i planowanych kierunkach działalności oraz współpraca w celu ich realizacji,

4. wspólna działalność szkoleniowa na rzecz podniesienia sprawności sektora pozarządowego,

5. działalność informacyjna w zakresie oferownych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla organizacji pozarządowych – gazeta.ngo.pl – dwumiesięcznik organizacji pozarządowych,

6. konsultowanie projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z zakresem ich działania,

7. udzielanie informacji, pomocy i wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym udzielanie rekomendacji dla wniosków,

8. wspieranie przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom,

9. promowanie działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich wizerunku,

10. udział i współorganizację imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych także w imprezach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

11. prowadzenie i aktualizowanie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych oraz udostępnianie wykazu na stronach internetowych urzędu,

12. wsparcie lokalowe poprzez udostępnianie pomieszczenia na spotkania członków Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych,

13. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych projektu rocznego programu współpracy na rok 2012.

Powiat Wschowski może także zawierać z organizacjami pozarządowymi umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej lub umowy partnerstwa [określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241)] na realizację zadań publicznych.

Co najmniej 2 organizacje pozarządowe mogą wystąpić z wnioskiem o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W przypadku powołania Rady jej obowiązkiem będzie współpraca z Wojewódzką i Gminnymi Radami Działalności Pożytku Publicznego oraz wykonywanie zadań zgodnie z art. 41i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie a także udział w opisanych w niniejszym rozdziale konsultacjach i współpracy pomiędzy Powiatem Wschowskim i organizacjami pozarządowymi.

Rozdział III

Finansowanie programu

Program będzie finansowany ze środków własnych Powiatu Wschowskiego. Wysokość środków przewidzianych na udzielanie dotacji realizację niniejszego Programu określona jest w rozdziale pierwszym niniejszego programu oraz zarezerwowana w uchwale budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2011.

Rozdział IV

Komisje konkursowe

Do opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach ogłoszanych przez Zarząd Powiatu Wschowskiego otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku powołana zostanie Komisja konkursowa.

W skład Komisji konkursowej wejdą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego;

2) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli na kandydatów do Komisji konkursowej według zasad określonych w ogłoszeniu w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu Wschowskiego powołuje Komisję konkursową na najbliższym posiedzeniu po upływie terminu zgłaszania kandydatów. Pracami Komisji konkursowej kieruje jej Przewodniczący wyznaczony przez Zarząd Powiatu Wschowskiego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w konkursie. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Wszyscy Członkowie Komisji składają pisemne lub ustne (do protokołu) oświadczenia o braku lub o istnieniu powyższych przesłanek wyłączających ich z prac komisji, najpóźniej po otwarciu ofert.

Na podstawie powyższych oświadczeń Przewodniczący komisji decyduje o wyłączeniu Członka Komisji.

Zadaniem Komisja konkursowej jest zaopiniowanie ofert organizacji pozarządowych zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

Komisja podejmuje decyzje w obecności co najmniej połowy jej członków, w drodze głosowania. Jeżeli w trakcie głosowania decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego komisji.

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, zawierający opinie o wszystkich ofertach, który podpisywany jest przez wszystkich Członków Komisji biorących udział w posiedzeniu.

Protokół przedkładany jest Zarządowi Powiatu w celu rozstrzygnięcia konkursu.

Zarząd Powiatu Wschowskiego rozpatruje wnioski organizacji i podejmuje decyzje o przyznaniu dotacji. Informacja o wynikach konkursu umieszczone zostaną niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Rozdział V

Realizacja Programu

Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy będą organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2, podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Koordynatorem programu będzie Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Po zakończeniu realizacji Programu Współpracy na rok 2011 Zarząd Powiatu Wschowskiego przedstawi Radzie Powiatu Wschowskiego do 30 kwietnia 2012 r. sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Sprawozdanie opublikowane zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego www.wschowa.info.

w podpisie Wicestarosta

(-)Marek Boryczka

Translate »