Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

2010 r.

Print Friendly, PDF & Email

UCHWAŁA Nr XXXV/166/2009

RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego

z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010, zwany dalej „programem” i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o organizacjach pozarządowych rozumie się przez nie organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program Współpracy Powiatu Wschowskiego

z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat Wschowski wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizacji ważnych celów społecznych. Współpraca pomiędzy powiatem, organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych sprzyjać będzie podejmowaniu zharmonizowanych działań na rzecz rozwoju lokalnego i przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Podejmowane kierunki działania przede wszystkim będą miały na celu skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz zainteresowanych, a odbywać się to będzie w oparciu o następujące zasady: pomocniczości, partnerstwa, jawności, efektywności i uczciwej konkurencji.

Celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

Rozdział I

Zakres zadań publicznych Powiatu Wschowskiego realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Obszar zadań publicznych uznanych przez Radę Powiatu Wschowskiego za priorytetowe w roku 2010 i realizowanych przez Powiat Wschowski przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

7) utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą:

1) „Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego” z dnia 14 listopada 2007 r.,

2) „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wschowskiego” z dnia 30 grudnia 2003 r.,

3) „Program wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim w latach 2003 – 2013” z dnia 2 września 2003 r.

Rozdział II

Program współpracy na 2010 rok

I.Formy współpracy

Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwała nr XXXIII/180/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 46 poz. 1001 oraz z 2006 Nr 21, poz. 478).

Współpraca Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i udzielanie dotacji,

2. wzajemne informowanie się o problemach, planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu ich realizacji, cykliczne spotkania Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych z przedstawiciekami samorządu,

3. cykliczne spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu,

4. kosultacje z organizacjami dotyczące sposobu wypełnianina ofert i sprawozdania,

5. wsparcie lokalowe poprzez udostępnianie pomieszczenia na spotkania członków Powiatowej Rady Organizacji Pozarzadowych,

6. konsultowanie projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z zakresem ich działania,

7. udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

8. pomoc i wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwnia środków unijnych,

9. promowanie działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich wizerunku,

10. wydawnictwa promocyjne,

11. udział i organizację imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych,

12. uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

13. wspólna działalność szkoleniowa na rzecz podniesienia sprawności sektora pozarządowego,

14. opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – udzielanie rekomendacji,

15. wspieranie przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych lokalnym organizacjom,

16. prowadzenie i stałe aktualizowanie elektronicznej bazy o organizacjach pozarządowych oraz klubach spotowych,

17. prowadzenie wykazu organizacji i klubów na stronach internetowych urzędu,

18. działalność informacyjna w zakresie oferownych przez inne podmioty szkoleń i publikacji dla organizacji pozarządowych – gazeta.ngo.pl – dwumiesięcznik organizacji pozarządowych,

19. wspólne ustalenie rocznego programu współpracy na rok 2011.

II.Finansowanie programu

Program będzie finansowany ze środków własnych Powiatu Wschowskiego. Wysokość środków przewidzianych na realizację niniejszego Programu określona zostanie w uchwale budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2010. Wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe udzielane jest po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

III.Realizacja Programu

Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy będą organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Koordynatorem programu będzie Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Po zakończeniu realizacji Programu Zarząd Powiatu Wschowskiego przedstawi Radzie Powiatu Wschowskiego informację o sposobie realizacji Programu. Informacja opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego www.bip.wschowa.info oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego www.wschowa.info.

Translate »