Starostwo Powiatowe we Wschowie
Plac Kosynierów 1c
67-400 Wschowa
tel. 65 540-48-00
e-mail: powiat@wschowa.com.pl

2007 r.

Print Friendly, PDF & Email

UCHWAŁA Nr IV/30/2007

RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO

z dnia 7 lutego 2007 r.

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Wschowskiego

z organizacjami pozarządowymi na rok 2007.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2007, zwany dalej „programem” i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o organizacjach pozarządowych rozumie się przez nie organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr IV/30/2007

Rady Powiatu Wschowskiego

z dnia 7 lutego 2007 r.

Program Współpracy Powiatu Wschowskiego

z organizacjami pozarządowymi na rok 2007

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powiat Wschowski wspiera organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizacji ważnych celów społecznych. Współpraca pomiędzy powiatem, organizacjami pozarządowymi i Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych sprzyjać będzie podejmowaniu zharmonizowanych działań na rzecz rozwoju lokalnego i przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania zadań Powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym. Podejmowane kierunki działania przede wszystkim będą miały na celu skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz zainteresowanych, a odbywać się to będzie w oparciu o następujące zasady: pomocniczości, partnerstwa, jawności, efektywności i uczciwej konkurencji.

Celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.

Rozdział I

Zakres zadań publicznych Powiatu Wschowskiego realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Obszar zadań publicznych uznanych przez Radę Powiatu Wschowskiego za priorytetowe w roku 2007 i realizowanych przez Powiat Wschowski przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, obejmuje zadania z zakresu:

1) ochrony i promocji zdrowia,

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

7) opieki społecznej,

8) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

9) utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych.

Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą:

1) „Strategia Rozwoju Powiatu Wschowskiego” z dnia 26 marca 2004 r.,

2) „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wschowskiego” z dnia 30 grudnia 2003 r.,

3) „Program wspierania osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim w latach 2003 – 2013” z dnia 2 września 2003 r.

Rozdział II

Program współpracy na 2007 rok

I.Formy współpracy

Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwała nr XXXVII/202/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2006 r. Nr 21 poz. 497 z późn. zm.), uchwała nr XXXV/190/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Wschowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 89 poz. 1499) oraz uchwała nr XXXIII/180/2005 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wschowskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005 r. Nr 46, poz. 1001 z późn. zm.).

Współpraca Powiatu Wschowskiego z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w szczególności poprzez:

1. zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i udzielanie dotacji,

2. wzajemne informowanie się o problemach, planowanych kierunkach działalności współdziałania w celu ich realizacji, cykliczne spotkania Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych z przedstawiciekami samorządu,

3. konsultowanie projektów aktów normatywnych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji zgodnie z zakresem ich działania,

4. udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przy pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

5. pomoc i wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwnia środków unijnych,

6. promowanie działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich wizerunku,

7. wydawnictwa promocyjne,

8. udział i organizację imprez promocyjnych, turystycznych, kulturalnych, sportowych,

9. uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych,

10. wspólna działalność szkoleniowa na rzecz podniesienia sprawnosci sektora pozarządowego,

11. wspólne ustalenie rocznego programu współpracy na rok 2008.

II.Finansowanie programu

Program będzie finansowany ze środków własnych Powiatu Wschowskiego oraz pozyskanych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Wysokość środków przewidzianych na realizację niniejszego Programu określona jest w uchwale budżetowej Powiatu Wschowskiego na rok 2007.

III.Realizacja Programu

Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy będą, zgodnie z zakresem ich kompetencji, poszczególne Wydziały Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Po zakończeniu realizacji Programu Zarząd Powiatu Wschowskiego przedstawi Radzie Powiatu Wschowskiego informację o sposobie realizacji Programu. Informacja opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wschowskiego oraz na stronie internetowej Powiatu Wschowskiego www.powiat.wschowa.com.pl.

Translate »